Groen­ste Brui­loft van Neder­land in groen­ste stad vol­trok­ken

Op maan­dag 21 juni gaven Kim Schaap — Lie­vaart en Robin Schaap uit Schie­dam elkaar het jawoord tij­dens de Groen­ste Brui­loft van Neder­land.

Op Valen­tijns­dag kwa­men zij als win­naar van de Vlaar­ding­se trouw­weds­tijd uit de bus. Vlaar­din­gen is de Groen­ste Stad van Neder­land en de jaar­lijk­se trouw­wed­strijd stond daar­om dit jaar in het teken van groen. Bur­ge­mees­ter Tjerk Bruins­ma heeft het huwe­lijk vol­trok­ken.

Groen­ste stad van Neder­land
Vlaar­din­gen is een jaar lang de Groen­ste Stad van Neder­land. In okto­ber 2009 won Vlaar­din­gen name­lijk de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie van Stich­ting Enten­te Flo­ra­le.

De gemeen­te Vlaar­din­gen is ver­heugd over de bekro­ning van het groe­ne beleid door een jury van vak­ex­perts, omdat hier­mee het ver­ras­send groe­ne karak­ter van de stad voor het voet­licht komt. Het jaar 2010 is uit­ge­roe­pen tot groen feest­jaar en het orga­ni­se­ren van de Groen­ste Brui­loft van Neder­land is één van de fees­te­lij­ke acti­vi­tei­ten.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Gemeen­te Vlaar­din­gen