Groen­fo­rum: ‘Meer onder­zoek nodig naar groen en fijn­stof’

Groen­fo­rum Neder­land heeft onlangs een brief aan minis­ter Eur­lings van Ver­keer en Water­staat gestuurd met daar­in de oproep om meer onder­zoek te ver­rich­ten naar groen en fijn­stof, met name naar sor­ti­ments­keu­ze en opstel­ling van de aan­plant.

Groe­ne geluids­wal
De aan­lei­ding van deze brief was de ope­ning van de ver­bre­ding van de A12 bij Ede op 27 april. Tevens werd toen de groe­ne geluids­wal in gebruik geno­men. Deze wal bevor­dert onder meer de bio­di­ver­si­teit en ver­be­tert de lucht­kwa­li­teit. Groen­fo­rum Neder­land ziet in dit mul­ti­func­ti­o­ne­le talud dan ook een nieu­we en veel­be­lo­ven­de dra­ger voor groen als effec­tie­ve van­ger van fijn­stof. Om deze reden beschouwt Groen­fo­rum meer onder­zoek hier­naar dan ook als belang­rijk.

Bron:
Groen­fo­rum Neder­land