‘Groe­ne wan­del­pro­me­na­de op Rot­ter­dams Hof­plein­lijn­vi­a­duct’

Groen­Links wil dat de gemeen­te Rot­ter­dam snel begint met het aan­leg­gen van een groe­ne wan­del­pro­me­na­de op het Hof­plein­lijn­vi­a­duct, nu de Rand­sta­dRail er niet meer over­heen rijdt. Raads­lid Judith Bok­ho­ve heeft daar bij het col­le­ge van B&W op aan­ge­dron­gen. ‘Elke dag die we lan­ger wach­ten werkt ver­loe­de­ring in de hand’.

‘De bogen onder het via­duct wor­den nu al inge­vuld met hore­ca, win­kels en bedrijfs­ruim­ten. Het zou prach­tig zijn als de ont­wik­ke­ling van de groe­ne pro­me­na­de op het lang­ste bouw­werk van Neder­land nu ook voort­va­rend wordt inge­zet’, vindt Bok­ho­ve. ‘Ik ben van de zomer in Parijs geweest en daar ligt een prach­tig voor­beeld van een oud spoor dat is omge­to­verd tot prach­ti­ge wan­del­bou­le­vard. Een groe­ne slin­ger van rust, dwars door een hec­ti­sche stad!’

Dak­park op 10 meter hoog­te
Bewo­ners wach­ten al lang op een groe­ne invul­ling van het oude spoor­tracé van het Hof­plein naar den Haag. ‘Dat zou een enor­me impuls voor de wijk bete­ke­nen’, voor­spelt Bok­ho­ve. ‘Prach­tig als bewo­ners en pas­san­ten in 2011 al kun­nen wan­de­len en pick­nic­ken en uit­kij­ken over de stad, of juist uit­kij­ken op een prach­tig dak­park op 10 meter hoog­te!’

Bron:
Groen­Links Rot­ter­dam