Groe­ne stads­ont­wik­ke­ling in Mos­kou

Groen in de stad draagt bij aan de gezond­heid, de leef­baar­heid, de regi­o­na­le eco­no­mie, het mili­eu en de ver­bin­ding van stad en land. Ook in een stad als Mos­kou — met ruim 10 mil­joen inwo­ners — bui­gen de beleids­ma­kers zich over het vraag­stuk hoe een gezon­de leef­om­ge­ving in en om de stad te ont­wik­ke­len en bevor­de­ren.

De gemeen­te Mos­kou is op zoek naar een inno­va­tie­ve aan­pak op het gebied van stads­plan­ning met een goe­de balans tus­sen ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling en de land­schap­pe­lij­ke kwa­li­tei­ten van de stad en haar omge­ving. Diver­se loka­le pro­jec­ten gericht op het ver­groe­nen van de stad zijn al geïnitieerd, maar een geïntegreerd mas­ter­plan ont­breekt.

Neder­land­se experts
In het kader van het Govern­ment-to-Govern­ment (G2G)-programma zul­len Neder­land­se experts ken­nis en erva­ring delen met beleids­ma­kers en land­schaps­ar­chi­tec­ten in Mos­kou en geza­men­lijk een tool­box ont­wik­ke­len gericht op de inte­gra­tie van water en groen in de stads­plan­ning. Een aan­tal van de te ont­wik­ke­len tools zal getest en gede­mon­streerd wor­den aan de hand van een con­cre­te casus, het Bra­tee­vo­park.

Tool­box
In het pro­ject wordt samen­ge­werkt met de gemeen­te Mos­kou, maar de resul­ta­ten van het pro­ject zul­len ook met ande­re ste­den en regio’s wor­den gedeeld. Tij­dens het afslui­ten­de eve­ne­ment zal de tool­box gepre­sen­teerd wor­den, die ook ande­re Rus­si­sche gemeen­tes kun­nen gebrui­ken om geïntegreerde stads­ont­wik­ke­lings­pro­jec­ten te initiëren.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
EVD