Groe­ne speel­tui­nen tegen ADHD en depres­sie

Meer gebruiks­groen in de kracht­wijk, jeugd eer­der in aan­ra­king laten komen met groen en moge­lijk­he­den bie­den voor een laag­drem­pe­lig aan­bod van natuur- en mili­eu­edu­ca­tie dicht­bij school. Dat zijn direc­te doel­stel­lin­gen van de Rot­ter­dam­se groe­ne school­plei­nen, waar­van er vori­ge maand in de Pro­ve­niers­wijk twee zijn geo­pend. In totaal komen er twaalf groe­ne plei­nen.

Het plan om groe­ne school­plei­nen in de stad aan te leg­gen, komt voort uit resul­ta­ten van wereld­wijd onder­zoek naar de invloed van groen op het soci­aal wel­be­vin­den van men­sen. Daar­uit blijkt dat het belang­rijk is voor een even­wich­ti­ge ont­wik­ke­ling van kin­de­ren dat ze op jon­ge leef­tijd in aan­ra­king komen met beleef­ba­re natuur (dus geen kijk­groen).

Meer infor­ma­tie

Bron­nen:
Echo Rot­ter­dam