Groe­ne speel­tuin ‘Jan Wol­kers­speel­tuin’ geo­pend in Amster­dam

In stads­deel Wes­ter­park in Amster­dam is onlangs de Jan Wol­kers speel­tuin geo­pend, als eer­be­toon aan de schrij­ver en kun­ste­naar die kin­de­ren ken­nis liet maken met de schoon­heid en curi­o­si­tei­ten van de natuur.

Wet­hou­der Marij­ke Vos stel­de €200.000 beschik­baar voor het pos­tuum eer­be­toon aan de schrij­ver die ooit van­uit zijn eigen ach­ter­tuin op Texel via een tele­vi­sie­pro­gram­ma kin­de­ren de schoon­heid van de natuur liet zien.

Speel­tuin echt groen
Het idee voor de Jan Wol­kers speel­tuin kwam van de gemeen­te­raads­le­den Barn Geurts en Marie­ke van Door­nin­ck in 2007. Tij­dens de uit­wer­king gaf Barn Geurts in een docu­ment over de voor­waar­den en loca­tie­se­lec­tie van de speel­tuin, te ken­nen:

“Wat voor ons belang­rijk is, is dat de speel­plek echt een groen en beet­je ruig karak­ter krijgt, en dat hij komt op een plek waar de ruim­te erom­heen sterk ver­ste­de­lijkt / ver­steend is. Een Jan Wol­kers speel­tuin in het Von­del­park heeft daar­om niet onze voorkeur.”

Lees het vol­le­di­ge bericht op Straat­beeld en bekijk enke­le foto’s »

Bron:
Straat­beeld