Groe­ne och­tend op ’Dag van de Open­ba­re Ruim­te’

Op woens­dag 13 okto­ber a.s. wordt een groe­ne och­tend geor­ga­ni­seerd op de vak­beurs ’Dag van de Open­ba­re Ruim­te’. De orga­ni­sa­ties Groen­keur, Plant Publi­ci­ty Hol­land en het HIC (Hove­niers Infor­ma­tie­cen­trum) heb­ben geza­men­lijk een aan­spre­kend lezing­pro­gram­ma samen­ge­steld met diver­se groenthema’s.

Het lezing­pro­gram­ma bestaat uit drie ver­schil­len­de onder­wer­pen.

City­mar­ke­ting met een groe­ne stad
Arn­hem is de groen­ste stad van Euro­pa. En het monu­men­ta­le stads­park Sons­beek is geko­zen tot bes­te bui­ten­ruim­te van Neder­land. Maar hoe om te gaan met al deze prij­zen? En hoe betrek je bewo­ners bij deze groe­ne aan­pak?
Jeroen Glis­se­naar werkt sinds 1996 bij de gemeen­te Arn­hem.

Hij houdt zich bezig met de mar­ke­ting van groen voor de pro­mo­tie van de stad. Daar­naast is Glis­se­naar beheer­der van de monu­men­ta­le par­ken in Arn­hem, waar­on­der Sons­beek en is hij pro­ject­lei­der Urban Fore­stry.

 

Goed­ko­per onder­houd dank­zij gro­te bomen
Wat is de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de? Tij­dens deze lezing komen aan de orde: de the­o­rie, de prak­tijk, ver­ge­lij­kin­gen met de tra­di­ti­o­ne­le metho­de en het aan­be­ste­den. Ver­der aan­dacht voor de stand van zaken van een bij­zon­der onder­zoek. Tien jaar gele­den zijn in Hoofd­dorp twee beplan­tings­me­tho­den naast elkaar uit­ge­voerd: de inte­gra­le en de tra­di­ti­o­ne­le blij­ver-wij­ker. Wat zijn nu de ver­schil­len?

Dr. Frits Ruy­ten is de grond­leg­ger van de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de. Hij is directeur/landschapsarchitect van Inte­gra­lis PP in Heel­sum, waar hij samen­werkt met voor­ma­lig boom­kwe­ker Chris van Dijk.

Kos­ten­be­spa­ring door exten­sief beheer met vas­te plan­ten
Vas­te plan­ten in het open­baar groen zijn niet alleen een kleur­rij­ke aan­kle­ding voor A‑locaties. Onder­houds­vrien­de­lij­ke vas­te plan­ten kun­nen op veel meer plaat­sen func­ti­o­neel en betaal­baar wor­den gebruikt. Dat vergt wel spe­ci­fie­ke vak­ken­nis bij ont­werp, aan­leg en onder­houd. Wat is het geheim van een suc­ces­vol­le toe­pas­sing in de prak­tijk?

Ir. Mar­ga­reth Hop werkt bij Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving (PPO) in Lis­se. Ze ver­e­delt vas­te plan­ten, hees­ters en bomen en doet ras­sen­proe­ven. Ver­der voert Hop gebruiks­waar­den­on­der­zoek uit en geeft ze advie­zen met als doel de juis­te plant op de juis­te plaats te krij­gen.

Pre­sen­ta­tie van de bro­chu­re dak- en gevel­groen
Aan­slui­tend aan het lezing­pro­gram­ma zal de heer Hans van Coo­ten, voor­zit­ter van de vak­groep dak- en gevel­groen van bran­che­ver­e­ni­ging VHG, het eer­ste exem­plaar van het boek­je van Dak- en Gevel­groen van PPH en PPO over­han­di­gen aan de heer Aad van Wub­ben van KOW archi­tec­ten. KOW focust zich op de dis­ci­pli­nes archi­tec­tuur, ste­den­bouw, duur­zaam­heid, her­struc­tu­re­ring en engi­nee­ring. Bei­de heren zul­len kort ingaan op het belang van groe­ne daken en gevels in de bebouw­de omge­ving. Na afloop ont­van­gen alle aan­we­zi­gen een exem­plaar.

Ope­nings­tij­den
De vak­beurs ‘Dag van de Open­ba­re Ruim­te’ vindt plaats op woens­dag 13 en don­der­dag 14 okto­ber a.s. in het Expo Hou­ten te Hou­ten. Bei­de dagen is de beurs van 10:00 tot 17:00 uur geo­pend. De groe­ne och­tend vindt woens­dag 13 okto­ber a.s. van 10:30 tot 12:30 uur plaats. Kijk voor toe­gangs­kaar­ten en meer infor­ma­tie op www.dagvandeopenbareruimte.nl.

De groe­ne och­tend is mede moge­lijk gemaakt door het Pro­duct­schap Tuin­bouw.

Down­load de uit­no­di­ging »