Groe­ne gevel op Raad­huis­par­king in Heer­len

De gevel van het trap­pen­huis van de Raad­huis­par­king in Heer­len wordt ver­groend.

De werk­zaam­he­den voor het aan­bren­gen van de kor­ven met plant­jes op de gevel van het trap­pen­huis van de par­keer­ga­ra­ge zijn gestart. De Stich­ting Schoon GMS heeft de kor­ven met plant­jes gemaakt en zal ook het onder­houd ervan voor haar reke­ning nemen. Komen­de van­uit de Honig­man­n­straat rich­ting de par­keer­ga­ra­ge kij­ken bezoe­kers van de bin­nen­stad bin­nen­kort tegen een groe­ne muur aan. De werk­zaam­he­den zul­len naar ver­wach­ting voor half novem­ber wor­den afge­rond.

Stu­die
Het ont­werp van de groe­ne gevel is het resul­taat van een geza­men­lij­ke stu­die van de gemeen­te en een ver­te­gen­woor­di­ging van de Stich­ting Raad­huis­kwar­tier. De Ver­e­ni­ging van Eige­na­ren van de gevel van het com­plex heeft toe­stem­ming ver­leend voor het beplan­ten van de gevel.

Nieu­we impuls te geven
Het ver­fraai­en van de gevel van de par­keer­ga­ra­ge vormt onder­deel van het her­in­rich­tings­plan rond­om het Raad­huis­kwar­tier in het cen­trum van Heer­len. De onder­ne­mers­ver­e­ni­ging van dit gedeel­te van het cen­trum heeft zich begin 2011 gewend tot de gemeen­te met een ver­zoek tot her­in­rich­ting van het hele Raad­huis­kwar­tier. Doel is om het gebied een nieu­we impuls te geven.

Bron:
Gemeen­te Heer­len