Groe­ne daken ver­plicht in Kopen­ha­gen

De Deen­se hoofd­stad Kopen­ha­gen ver­plicht bou­wers van alle nieu­we plat­te daken groen­da­ken te maken. Daar­door moet de stad jaar­lijks zo’n vijf­dui­zend vier­kan­te meter groen bij­win­nen. De stad Kopen­ha­gen is for­meel: elk plan dat daken bevat met een hel­lings­graad van min­der dan 30 gra­den, moet in vege­ta­tie voor­zien op dat dak. Ook voor bestaan­de daken komt er een rege­ling. De gemeen­te wil sub­si­dies geven om die op ter­mijn ook in groen­da­ken om te vor­men.

“Kopen­ha­gen heeft zich­zelf tot doel gesteld om de eer­ste kli­maat­neu­tra­le hoofd­stad te wor­den tegen 2025”, zegt Bo Asmus Kjeld­gaard, de mili­eu­bur­ge­mees­ter van de stad. “Daar­voor zijn ambi­ti­eu­ze maat­re­ge­len nodig. We heb­ben beslist om de stad te wape­nen tegen extre­me weers­om­stan­dig­he­den door op zoveel moge­lijk gebou­wen gras te krij­gen.”

Voor­de­len
Groen­da­ken zor­gen niet alleen voor een groe­ne toets in de stad, maar heb­ben ook veel voor­de­len voor het mili­eu en de volks­ge­zond­heid: ze kun­nen 50 tot 80 pro­cent van de neer­slag vast­hou­den die op het dak valt. Ze zor­gen voor afkoe­ling in de zomer, waar­door het in de stad min­der warm wordt ten opzich­te van de omge­ving. Ook voor de daken zelf is een groen laag­je beter: een groen­dak kan een dak dub­bel zolang laten mee­gaan, omdat het beschermt tegen uv-stra­len, wind en neer­slag.

Bron:
MVO Nieuws