Groe­ne daken in Amster­dam

Er zijn moge­lijk­he­den om in Amster­dam groe­ne daken aan te leg­gen die een wezen­lij­ke bij­dra­ge aan de duur­zaam­heid van de stad kun­nen leve­ren. Dit blijkt uit een onder­zoek van het col­le­ge van B&W. Groe­ne daken heb­ben een posi­tief effect op het water­sys­teem, het stads­kli­maat, het inter­ne kli­maat in gebou­wen, de lucht­kwa­li­teit, de bio­di­ver­si­teit en de leef­baar­heid. Een aan­tal gemeen­te­lij­ke gebou­wen zou groe­ne daken kun­nen krij­gen zoals delen van het dak van de Sto­pe­ra.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het pers­be­richt
Lees hier de Noti­tie van PvdA en Groen­Links: ‘Een rood-groe­ne coa­li­tie zorgt voor rood-groe­ne daken’’

Ook inte­res­sant:
Groe­ne daken,Amster­dam

Bron:
Gemeen­te Amster­dam