Groen voor kli­maat

Het kli­maat ver­an­dert. Dit zal moge­lijk lei­den tot meer extre­me weers­om­stan­dig­he­den. Hevi­ge neer­slag, lang­du­ri­ge droog­te­pe­ri­o­den en hit­te­gol­ven zul­len fre­quen­ter en in meer extre­me mate voor­ko­men. Deze gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring heb­ben hun weer­slag op ons dage­lijks leven. Eén van de meest voor de hand lig­gen­de ver­an­de­rin­gen die tot pro­ble­men leidt, maar tot nu toe rela­tief onder­be­licht bleef, is warm­te. Extre­me warm­te (hit­te) kan onder ande­re lei­den tot een toe­na­me van gezond­heids­pro­ble­men zoals uit­dro­ging, ver­moeid­heid, con­cen­tra­tie- en adem­ha­lings­pro­ble­men, slaap­pro­ble­men en allergieën.

In ste­den kan de tem­pe­ra­tuur ‘s nachts tot 10°C hoger zijn dan in de omlig­gen­de gebie­den. Wonin­gen en kan­to­ren zijn gebouwd met veel aan­dacht voor iso­la­tie om het ener­gie­ge­bruik in de win­ter te beper­ken. De mil­de win­ters van de afge­lo­pen jaren heb­ben al tot een ver­schui­ving geleid in het ener­gie­ge­bruik van de win­ter naar de zomer door de toe­na­me van aller­lei appa­ra­tuur voor koe­ling. Uit onder­zoek blijkt dat groen in staat is om in ste­de­lij­ke gebie­den de tem­pe­ra­tuur­stij­ging te beper­ken. Groe­ne ste­den in Euro­pa zoals Ber­lijn staan daar­om bekend om hun aan­ge­na­me stads- en ves­ti­gings­kli­maat.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het docu­ment

Ook inte­res­sant:
Kli­maat, ver­koe­ling, gezond­heid

Bron:
Alter­ra, Wage­nin­gen UR