Groen is de plek om tot rust te komen in Amster­dam

De gemeen­te Amster­dam heeft, deels in opdracht van het minis­te­rie van VROM, de stil­le plek­ken in de stad in kaart gebracht. Het blijkt dat deze plek­ken belang­rijk zijn voor de bewo­ners. Uit het onder­zoek blijkt dat bij vrij­wel ieder­een die heeft mee­ge­werkt, groen de plek voor stil­te is.

In totaal heb­ben de onder­vraag­den 145 ver­schil­len­de loca­ties in Amster­dam genoemd, waar­bij Von­del­park en Begijn­hof het meest wer­den ver­meld.

Bron:
Gemeen­te Amster­dam
Minis­te­rie van VROM