Groen en value cap­tu­ring

Aan­leg van groen wordt meest­al als kos­ten­post gezien, in plaats van een inves­te­ring in de gebieds­ont­wik­ke­ling. Ter­wijl er een dui­de­lij­ke rela­tie is tus­sen de prijs van wonin­gen en de aan­we­zig­heid van groen, par­ken en water­par­tij­en. De waar­de­ver­meer­de­ring loopt in de lite­ra­tuur uit­een van 6 tot 15%, afhan­ke­lijk van het soort groen, de afstand en de lig­ging ten opzich­te van de woning.

Value cap­tu­ring is een ver­za­mel­naam voor instru­men­ten die het moge­lijk maken om de waar­de­ver­meer­de­ring van grond en vast­goed, ont­staan door publiek han­de­len, direct dan wel indi­rect af te romen. A. Goos­sen van de gemeen­te Amers­foort heeft in zijn afstu­deer­pro­ject onder­zocht of er instru­men­ten zijn voor value cap­tu­ring die de inves­te­rin­gen in groen terug­bren­gen bij de gemeen­ten, zodat deze weer kun­nen inves­te­ren in nieuw groen.

Het prak­tijk­voor­beeld dat wordt genoemd geeft inte­res­san­te infor­ma­tie over de extra OZB inkom­sten.

Dit schrijft A. Goos­sen van de gemeen­te Amers­foort in de nieuws­brief van Groen en de Stad. Op pagi­na 5 vindt u het arti­kel. Down­load de nieuws­brief »

Bron:
Groen en de Stad