Groen belang­rijk item voor verkiezingsprogramma’s gemeen­ten

Uit een ana­ly­se van de verkiezingsprogramma’s in de 17 ste­den met kracht­wij­ken blijkt dat groen een belang­rijk onder­werp is. In ruim 85% van de bij­na 250 partijprogramma’s zijn pas­sa­ges over groen opge­no­men. Groen­Links scoort daar­bij het hoogst, de VVD het laagst. Per gemeen­te zijn er ech­ter gro­te ver­schil­len, ook bin­nen een par­tij. Zo blijkt uit onder­zoek van Alter­ra.

Het weten­schap­pe­lijk onder­zoek­in­sti­tuut Alter­ra, onder­deel van Wage­nin­gen UR, heeft geke­ken naar de aan­dacht voor groen in de loka­le verkiezingsprogramma’s. Hier­uit blijkt dat de aan­we­zig­heid van groen in die programma’s voor­al gekop­peld wordt aan de kwa­li­teit van de woon­om­ge­ving. Alter­ra-onder­zoe­ker Peter Vis­sche­dijk: “Uit deze pei­ling kan gecon­clu­deerd wor­den dat groen in de stad inmid­dels door de loka­le poli­tiek ste­vig wordt omarmd.”

The­ma groen is ver­an­kerd
Uit het onder­zoek blijkt dat het the­ma groen bij nage­noeg alle par­tij­en, van links tot rechts, ver­an­kerd is. Niet alleen bij de par­tij­en die altijd al groen in hun pro­gram­ma had­den staan, het onder­werp is ook opge­pakt door par­tij­en die er tot voor kort wei­nig aan­dacht aan besteed­den. Peter Vis­sche­dijk: “GroenLinks scoort het hoogst bij het noe­men van groen in de ver­kie­zings­pro­gram­ma’s. D’66, PvdA en CDA komen daar­ach­ter waar­bij de onder­lin­ge ver­schil­len te ver­waar­lo­zen zijn. SP en Chris­ten­Unie lig­gen daar weer ach­ter en de VVD neemt het onder­werp het minst op in haar ver­kie­zings­pro­gram­ma’s. Bij de VVD zijn ook de ver­schil­len tus­sen programma’s in ver­schil­len­de ste­den het grootst. Zo komt groen in het VVD-pro­gram­ma van Amster­dam zeer uit­ge­breid aan de orde, ter­wijl dezelf­de par­tij in Dord­recht het the­ma niet één keer noemt.”

Daad bij het woord voe­gen
Uit de ana­ly­se blijkt dat er nau­we­lijks ver­band is ten aan­zien van de groot­te en de lig­ging van de ste­den en het aan­tal par­tij­en dat aan de ver­kie­zin­gen mee­doet in rela­tie tot de mate van ver­an­ke­ring van groen in de partijprogramma’s. Daar­naast geven de con­cre­te actie­pun­ten aan dat de ste­den ook daad­wer­ke­lijk de daad bij het woord wil­len voe­gen en zich actief wil­len inzet­ten voor groen in de stad. Opval­lend is de fre­quen­tie van inno­va­tie­ve ont­wik­ke­lin­gen die op het gebied van groen genoemd wor­den. Groe­ne daken en groe­ne gevels zijn veel gebruik­te ter­men bin­nen de verkiezingsprogramma’s. Ook bur­ger­par­ti­ci­pa­tie op het gebied van groen is een veel voor­ko­mend aspect in de pro­gram­ma’s. Veel par­tij­en maken zich ook hard voor het toe­gan­ke­lijk maken van open­baar groen, meer en beter groen in de wij­ken en het ver­bin­den van groen in de stad met het omlig­gen­de gebied. Voor groen dat even­tu­eel zou ver­dwij­nen als gevolg van ande­re ont­wik­ke­lin­gen stel­len veel par­tij­en een com­pen­sa­tie­re­ge­ling voor.

Down­load:
Ana­ly­se Groen in Verkiezingsprogramma’s Gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen 2010 »

Bron:
Alter­ra