Gemeen­te Den Haag “Stadsbomen zijn nog waar­de­vol­ler”

In de beleids­no­ta ‘Haag­se Bomen’ is een hoofd­stuk opge­no­men over het ver­mo­gen van bomen om het scha­de­lij­ke fijn­stof uit de lucht af te van­gen. Als Den Haag de waar­de van de lucht­zui­ve­ren­de func­tie van haar bomen in geld moet uit­druk­ken, is dat €2.3 mil­joen per jaar.

Voor de gemeen­te extra reden om de bomen te koes­te­ren en ze te ver­wen­nen met goe­de groei­plaat­sen waar bomen echt groot kun­nen wor­den.

Bij een recent onder­zoek naar 10.000 straat­bo­men heeft  Fred van Ton­ne­ij­ck vast­ge­steld dat straat­bo­men gemid­deld 100 gram fijn stof per jaar vast­leg­gen. En een gro­te boom kan wel 7 kg fijn stof per jaar afvan­gen.

Scha­de­lij­ke stof­fen vast­leg­gen
De ruim 113.000 straat­bo­men in Den Haag leg­gen dus 11.300 kg van het voor de mens scha­de­lij­ke fijn stof vast. Dat staat gelijk aan de uit­stoot van meer dan 1.5 mil­jard auto­ki­lo­me­ters.

Het hoofd­stuk in de beleids­no­ta is geschre­ven door de inter­na­ti­o­naal hoog gewaar­deer­de weten­schap­per Fred van Ton­ne­ij­ck.

Lees ook: Meer vrucht­bo­men in Den Haag »

Bron:
Gemeen­te Den Haag