Gemeen­te Amers­foort orga­ni­seert groe­ne speel­plek­ken­com­pe­ti­tie

Om scho­len te sti­mu­le­ren om een deel van hun school­plein als groe­ne speel­plek in te rich­ten, orga­ni­seert de gemeen­te Amers­foort de  groe­ne school­plein­wed­strijd. De gemeen­te stel­de € 20.000,- in het voor­uit­zicht aan de school die met het bes­te plan voor een groe­ne inrich­ting van het school­plein kwam. Werk­voor­zie­nings­schap Eem­fors voeg­de daar nog eens een twee­de prijs van € 15.000,- in natu­ra aan toe.

Alle basis­scho­len in Amers­foort zijn aan­ge­schre­ven en uit­ge­no­digd voor een inspi­ra­tie­bij­een­komst. Tij­dens die bij­een­komst heeft Mar­leen van Til­burg van de Bui­ten­kans de aan­we­zi­ge leer­krach­ten en ouders enthou­si­ast gemaakt over de moge­lijk­he­den van groe­ne speel­plek­ken op school­plei­nen.

Uit­ein­de­lijk dien­den tien scho­len een ont­werp en voor­stel in. Een jury, bestaan­de uit men­sen van de gemeen­te en Kees Both, belan­gen­be­har­ti­ger van natuur­spe­len van het eer­ste uur, beoor­deel­de de ont­wer­pen.

 

Niet win­naars voe­ren plan door
Prijs­win­naars wer­den De Kubus en St Joseph, met alle­bei prach­ti­ge plan­nen voor een groen school­plein. Posi­tief is dat ook scho­len die niet gewon­nen heb­ben, aan­ga­ven door te wil­len gaan met het ver­der uit­wer­ken van de plan­nen en het omto­ve­ren van het hui­di­ge school­plein in een groe­ne speel­plek.

Nati­o­na­le groe­ne speel­plek­ken­com­pe­ti­tie
Het ini­ti­a­tief van de gemeen­te Amers­foort vloeit voort uit de nati­o­na­le groe­ne speel­plek­ken­com­pe­ti­tie ‘Wie ont­werpt de meest duur­za­me en groe­ne speelplek?’ die dit jaar voor het eerst werd geor­ga­ni­seerd door Enten­te Flo­ra­le en het minis­te­rie van LNV. Tij­dens de prijs­uit­rei­king die in okto­ber plaats­vond, liet minis­ter Ver­burg weten deze groe­ne speel­plek­ken­com­pe­ti­tie de komen­de twee jaar te wil­len blij­ven finan­cie­ren.

Poli­tiek hecht waar­de aan groe­ne speel­plek­ken
Ook de loka­le poli­tie­ke par­tij­en hech­ten gro­te waar­de aan groe­ne speel­plek­ken. Zo wil D66 Zoe­ter­meer in de toe­komst vol­doen­de groen, zodat kin­de­ren vei­lig kun­nen spe­len. Ook Groen­Links Gorin­chem wil meer groe­ne par­ken en speel­plaat­sen waar kin­de­ren kun­nen spe­len.

Inge­zet­te com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len door gemeen­te Amers­foort:

Bron:
Gemeen­te Amers­foort