Gemeen­te Alkmaar ver­bindt de stad met het groe­ne ach­ter­land

Wan­de­len op uni­form beweg­wij­zer­de wan­del­pa­den tus­sen de gemeen­ten Alkmaar, Lan­ge­dijk, Heer­hugo­waard, Hei­loo, Cas­tri­cum, Uit­geest, Heems­kerk en Bever­wijk, dat is het idee ach­ter het Wan­del­net­werk Noord-Ken­ne­mer­land.

Naar aan­lei­ding van een quick scan heeft het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders dins­dag 12 juli beslo­ten aan te slui­ten op dit wan­del­net­werk, dat aan­sluit op het wan­del­net­werk Ber­gen – Alkmaar — Hei­loo. Met het uni­form beweg­wij­ze­ring­sys­teem met start- en keu­ze­pun­ten kun­nen wan­de­laars zelf een kor­te of lan­ge rou­te samen­stel­len.

 

 

 

 

 

Recre­a­tie en gezond­heid
Deel­na­me aan het wan­del­net­werk sluit aan op diver­se pun­ten uit het coa­li­tie­ak­koord ‘Een nieu­we len­te, een nieuw geluid’. Denk daar­bij aan:

  • Uit­brei­ding van de wan­del­mo­ge­lijk­he­den in Alkmaar en omge­ving goed is voor het toe­ris­me en recre­a­tie;
  • Wan­de­len bevor­dert het wel­zijn en spor­ti­vi­teit en zorgt voor actie­ve bur­gers;
  • Ook kan het net­werk bij­dra­gen aan het zich pret­tig voe­len in de woon­om­ge­ving door inwo­ners;
  • Het col­le­ge hecht aan samen­wer­king met ande­re gemeen­ten in de regio.

“Omge­ving is divers met plat­te­land, bos­sen, strand en stad“
Wet­hou­der duur­zaam­heid en bereik­baar­heid Jan Nagen­gast (CDA): “Naast het feit dat het wan­del­net­werk zo goed aan­sluit op meer­de­re pun­ten van het coa­li­tie­ak­koord is het wan­de­len in de buurt van Alkmaar fan­tas­tisch. De omge­ving is zeer divers met plat­te­land, bos­sen, strand en natuur­lijk de stad zelf. Reden genoeg om nu ook aan te slui­ten op het net­werk Noord-Ken­ne­mer­land!”

Ople­ve­ring
De quick scan is een eer­ste inven­ta­ri­sa­tie die moet lei­den tot  een eer­ste con­cep­t­ont­werp voor een uni­form beweg­wij­zer­de rou­te­struc­tuur. In 2012 en 2013 wordt het ont­werp van het net­werk defi­ni­tief gemaakt en vindt de uit­voe­ring plaats, zoals het plaat­sen van de paal­tjes en infor­ma­tie­pa­ne­len. Ople­ve­ring zal eind 2013/ begin 2014 zijn.

Pro­vin­ci­aal dek­kend wan­del­net­werk
Gemeen­te Alkmaar is al aan­ge­slo­ten op het Wan­del­net­werk ‘Land ach­ter de dui­nen’ in Ber­gen – Alkmaar – Hei­loo. Deze zomer wordt de laat­ste hand gelegd aan dit net­werk. Ook op ande­re plek­ken in de pro­vin­cie wordt gewerkt aan wan­del­net­wer­ken, onder­meer in West­fries­land. Het doel van de pro­vin­cie Noord-Hol­land is te komen tot een pro­vin­ci­aal dek­kend wan­del­net­werk.

Groen Loont
De sec­tor recre­a­tie en toe­ris­me biedt veel men­sen een baan en is wat dat betreft gro­ter dan bij­voor­beeld de bank­sec­tor en het ver­ze­ke­rings­we­zen. Voor­beel­den uit het land laten zien dat groen en recre­a­tie elkaar ver­ster­ken en dat voor een ren­de­ren­de recre­a­tie­bran­che de waar­de van groen op diver­se manie­ren beter benut kan wor­den. Bekijk de nieuws­brief Recre­a­tie van Groen Loont! »

Bron:
Gemeen­te Alkmaar

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.