Gagel­bos bij Utrecht goed gewaar­deerd gebrui­kers­groen

Met een 7,8 krijgt het Gagel­bos bij Utrecht een mooi rap­port­cij­fer van tevre­den bezoe­kers. Alhoe­wel het bos zich nog vol­op ont­wik­kelt, heeft het nu al een groei­en­de trou­we bezoe­kers­groep die het bos het hele jaar rond regel­ma­tig bezoekt voor een wan­de­ling of het uit­la­ten van de hond. De groe­ne ruim­te bij de stad bewijst hier dui­de­lijk zijn waar­de.

Het Gagel­bos grenst aan de Utrecht­se wijk Over­vecht. Het maakt deel uit van de land­in­rich­ting Noor­der­park: een 5900 hec­ta­re groot gebied voor recre­a­tie en natuur­ont­wik­ke­ling tus­sen Hil­ver­sum en Utrecht. In het bos ligt de nadruk op recre­a­tie. Staats­bos­be­heer zorgt daar­om niet alleen voor fiets- en wan­del­pa­den, maar legt er ook pick­nick­plek­ken en een speel­bos aan. Deze voor­zie­nin­gen slui­ten goed aan bij de wen­sen van de men­sen die er komen, zo blijkt uit onder­zoek dat Gront­mij in opdracht van Staats­bos­be­heer heeft uit­ge­voerd.

Opste­ker
De uit­kom­sten van het onder­zoek zijn belang­rijk voor Staats­bos­be­heer en de gemeen­te Utrecht. “Heel mooi dat het Gagel­bos een 7,8 scoort bij bezoe­kers. Dat is, zeker voor een jong bos, een hoog cij­fer”, ver­telt Robert Graat van Staats­bos­be­heer. “Het bos wordt door meer men­sen en fre­quen­ter gebruikt dan we ver­wacht had­den”.

Omme­tjes­ma­kers en gezel­lig­heids­zoe­kers
Het Gagel­bos is het hele jaar door en op alle dagen van de week popu­lair. Het gebruik is divers. Een gro­te groep uit de aan­gren­zen­de wijk Over­vecht bezoekt het bos voor­al om er even tus­sen­uit te zijn. Deze men­sen maken een of meer­de­re keren per week een omme­tje in het bos. Daar­naast zijn er men­sen die het bos voor de gezel­lig­heid bezoe­ken, ze gaan er pick­nic­ken of barbecueën met fami­lie en vrien­den. Tot slot is er een gro­te groep die in het bos de spor­tie­ve uit­da­ging zoekt. Deze pro­beert met inspan­nen­de acti­vi­tei­ten zoals hard­lo­pen gezond en fit te blij­ven.

Aan­trek­kings­kracht
Bezoe­kers waar­de­ren nu voor­al de fiets­pa­den, de moge­lijk­he­den om een rond­wan­de­ling te maken en de aan­we­zig­heid van water. De toe­gan­ke­lijk­heid en de rust met wei­nig lawaai, zijn even­eens plus­pun­ten voor men­sen uit de nabije stad. Extra waar­de­ring komt er van de groep hon­den­be­zit­ters. Het Gagel­bos is een van de wei­ni­ge plek­ken bij Utrecht waar hon­den kun­nen los­lo­pen en kun­nen zwem­men. Bij­na de helft van de bezoe­kers noemt het uit­la­ten van de hond als een van de acti­vi­tei­ten waar­voor zij het bos bezoe­ken.

Naast en met elkaar recreëren
Het Gagel­bos wordt de komen­de peri­o­de nog aan­trek­ke­lij­ker. Daar­voor zor­gen een nieuw speel­bos, open pick­nick­plek­ken, bank­jes en gere­no­veer­de fiets- en wan­del­pa­den. Juist deze voor­zie­nin­gen komen regel­ma­tig voor op de wen­sen­lijst­jes van de hui­di­ge bezoe­kers. Kin­de­ren, hon­den­be­zit­ters, men­sen die gewoon gezel­lig bui­ten wil­len zijn en spor­ters stel­len ver­schil­len­de eisen aan de inrich­ting van een gebied. Het is dan ook de uit­da­ging om de ver­schil­len­de groe­pen gebrui­kers naast en met elkaar ple­zie­rig te laten recreëren. Daar­naast is er ruim­te voor acti­vi­tei­ten die gebrui­kers zelf wil­len orga­ni­se­ren in het bos.

Geld voor groe­ne lin­ten
De gemeen­te Utrecht is ver­heugd met de onder­zoeks­re­sul­ta­ten. Het Utrecht­se col­le­ge steekt extra geld in groe­ne lin­ten die ervoor zor­gen dat wan­de­laars en fiet­sers mak­ke­lij­ker en meer van het groen in en om de stad kun­nen pro­fi­te­ren. Zo start dit jaar de uit­voe­ring van een brug voor fiet­sers en wan­de­laars die het Gagel­bos van­uit Over­vecht beter bereik­baar maakt. De con­clu­sies uit het onder­zoek naar het Gagel­bos slui­ten ook naad­loos aan bij de con­clu­sies die Utrecht uit een eigen recre­a­tie­on­der­zoek voor dit gebied heeft getrok­ken. Een van de opval­len­de con­clu­sies is dat de inrich­ting van het Gagel­bos en ove­ri­ge Noor­der­park goed aan­sluit bij de recre­a­tie­wen­sen van de omwo­nen­den, maar veel men­sen weten het nog niet te vin­den. Zowel de infor­ma­tie­voor­zie­ning over wat er is, maar ook over hoe er te komen is het belang­rijk­ste dat hier gedaan kan wor­den om de recre­a­tie­ve moge­lijk­he­den in de gebie­den als het Gagel­bos het bes­te tot hun recht te laten komen. Daar­naast komt in bei­de onder­zoe­ken dui­de­lijk naar voren dat de toe­voe­ging van meer ‘pret-gere­la­teer­de voor­zie­nin­gen’, zoals hore­ca, nog echt een plus zou geven aan het gebied.

Onze­ke­re toe­komst
Dui­de­lijk is dat de open­ba­re groe­ne ruim­te dicht bij de stad door veel men­sen inten­sief én divers gebruikt wordt. Maar op dit moment rijst wel de vraag wie de ver­ant­woor­de­lijk­heid neemt voor het beheer van deze natuur­ge­bie­den bij de ste­den. Het Rijk heeft zwa­re bezui­ni­gin­gen aan­ge­kon­digd. Als er geen geld meer voor beheer van groen om de stad wordt vrij­ge­maakt, kun­nen gebie­den als het Gagel­bos waar­de ver­lie­zen en gaan geda­ne inves­te­rin­gen ver­lo­ren. Het is aan het Rijk en de pro­vin­cie om nu goe­de afspra­ken te maken over de finan­cie­ring van het beheer en ervoor te zor­gen dat Utrecht aan­trek­ke­lij­ke groen­ge­bie­den als het Gagel­bos kan behou­den.

Bron:
Staats­bos­be­heer