Fiet­sen voor bomen in Sit­tard-Geleen

De groep ‘Fiet­sen voor Bomen’ is in Sit­tard-Geleen actief tij­dens de Euro­pe­se mobi­li­teits­week van 12 — 22 sep­tem­ber 2012. De ini­ti­a­tief­ne­mers orga­ni­se­ren in deze week het pro­ject Fiet­sen voor Bomen geor­ga­ni­seerd voor basis­scho­len in de gemeen­te.

Op vrij­dag 21 sep­tem­ber 2012 wordt de week afge­slo­ten met een fiets­tocht voor de basis­scho­len. De kin­de­ren plan­ten dan de bomen die in de mobi­li­teits­week door alle deel­ne­men­de fiet­sers zijn gespaard. Het doel van deze actie is om bewust­zijn te cre­ë­ren van de invloed van auto­rij­den op het mili­eu en men­sen laten zien dat fiet­sen een leuk en gezond alter­na­tief is.

De loka­le Mili­eu­groep, de Fiet­sers­bond, IVN en het Cen­trum voor Natuur en Mili­eu edu­ca­tie wer­ken samen om deze actie moge­lijk te maken.

Bron:
Fiet­sen voor bomen