Fees­te­lij­ke intro­duc­tie De Groe­ne Stad Char­ta op 28 novem­ber a.s.

De Groe­ne Stad Char­ta
Deze tijd stelt bij­zon­de­re eisen aan ver­ant­woor­de­lij­ke bestuur­ders en onder­ne­mers in ons land. De uit­da­ging is om bij een groei­en­de bevol­king de leef­baar­heid van onze ste­den op peil te hou­den en de lan­de­lij­ke gebie­den te ont­zien en vitaal te hou­den en om onze wel­vaart te besten­di­gen. De aan­zien­lij­ke groei van onze bevol­king vergt het bou­wen van ca. 900.000 nieu­we wonin­gen, het in banen lei­den van de toe­ne­men­de ver­keers­stro­men, ruim­te te geven aan onder­ne­mers en zo voort. Dat alles met in het ach­ter­hoofd de ambi­tie om de kli­maat­doe­len van Parijs te halen. Dat vergt veel aan­dacht voor inno­va­tie­ve tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van ener­gie, mobi­li­teit, lucht- en water­kwa­li­teit en de woon- en werk­om­ge­ving. Er bestaat groei­en­de maat­schap­pe­lij­ke con­sen­sus over de nood­zaak onze natuur en het kli­maat te ont­zien. Maar ook neemt het ver­trou­wen toe dat we op basis van goe­de samen­wer­king en de gevoel­de nood­zaak om tot oplos­sin­gen te komen, deze uit­da­gin­gen het hoofd kun­nen bie­den. Duur­zaam onder­ne­men, kli­maat­adap­ta­tie en het bevor­de­ren van bio­di­ver­si­teit zijn ver­schil­len­de invals­hoe­ken voor het berei­ken van één doel: het leef­baar hou­den van ons land in een tijd waar­in het inten­sie­ve gebruik van onze ruim­te toe­neemt.
Stich­ting De Groe­ne Stad
Wij gebrui­ken het begrip De Groe­ne Stad in over­drach­te­lij­ke zin. Een groe­ne stad of een groe­ne ste­de­lij­ke regio is meer dan een stad met veel plant­soe­nen en par­ken. Het is een woon- en werk­om­ge­ving waar­in bewust wordt stil­ge­staan bij de toe­ge­voeg­de waar­de van natuur­lijk groen aan de gezond­heid, de omge­ving van scho­len en zorg­in­stel­lin­gen, bedrij­ven­ter­rei­nen en het vita­li­se­ren van bin­nen­ste­den. Stich­ting De Groe­ne Stad neemt dan ook met res­pect ken­nis van de vele ver­duur­za­mings­ini­ti­a­tie­ven. De Groe­ne Stad is er ech­ter ook ervan over­tuigd dat ‘natuur­lijk groen’ op een kos­ten­ef­fec­tie­ve manier een belang­rij­ke bij­dra­ge kan leve­ren aan het rea­li­se­ren van de ambi­ties. Ze stelt zich ten doel haar ken­nis over en erva­ring met de toe­pas­sing van ‘groen’ samen te vat­ten, toe­gan­ke­lijk te maken en actief te com­mu­ni­ce­ren. Het doel is niet alleen het sti­mu­le­ren van ‘groe­ner den­ken’ bij ver­ant­woor­de­lij­ke bestuur­ders, poli­ti­ci en onder­ne­mers, maar ook het leve­ren van inhou­de­lijk bij­dra­gen aan lopen­de programma’s en pro­jec­ten.
Ken­nis- en inspi­ra­tie
Stich­ting De Groe­ne Stad is een ken­nis- en inspi­ra­tie­plat­form. In het begrip De Groe­ne Stad komt ons stre­ven naar een attrac­tie­ve, gezon­de leef­om­ge­ving tot uit­druk­king. Door het geven van voor­lich­ting via ver­schil­len­de kana­len en plat­forms, het uit­lich­ten van suc­ces­vol­le prak­tijk­voor­beel­den, het moni­to­ren en com­mu­ni­ce­ren van de nieuw­ste weten­schap­pe­lij­ke inzich­ten sti­mu­le­ren we de toe­pas­sing van ‘natuur­lijk groen’.
Voor wie?
We rich­ten ons op de gemeen­te­lij­ke en pro­vin­ci­a­le poli­tiek, op beleids­ma­kers, advi­seurs en (orga­ni­sa­ties van) bedrij­ven die bezig zijn met de plan­ning en ont­wik­ke­ling van het ste­de­lij­ke gebied en van ste­de­lij­ke regio’s. In fei­te op ieder­een die invloed heeft op de aan­kle­ding van onze leef­om­ge­ving. Dat geldt dus ook voor ini­ti­a­tie­ven van betrok­ken bur­gers.
Natuur­lijk groen
De Groe­ne Stad sti­mu­leert een meer door­dach­te inzet van ‘groen’ bij pro­jec­ten die zich rich­ten op de oplos­sing van lucht- en water­pro­ble­ma­tiek, maar ook op het tegen­gaan van soci­a­le en maat­schap­pe­lij­ke ver­loe­de­ring in ste­de­lij­ke gebie­den. In onze visie kan ‘groen’ een belang­rij­ke bij­dra­ge leve­ren aan het vita­li­se­ren onze bin­nen­ste­den en – rui­mer gede­fi­ni­eerd – ook aan ste­de­lij­ke regio’s. Groen draagt bij aan attrac­tie­ve­re, leef­baar­de­re en gezon­de­re ste­den. Een aan­trek­ke­lij­ke woon­om­ge­ving speelt een posi­tie­ve rol bij de eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling van het ste­de­lijk gebied. Ook lig­gen er vol­op kan­sen om bedrijfs­ter­rei­nen te ver­groe­nen, wat leidt tot een attrac­tie­ve­re, gezon­de­re werk­om­ge­ving. Dat alles vergt een ver­nieu­wing in het pla­no­lo­gisch den­ken op lokaal, regi­o­naal en lan­de­lijk niveau, mede van­uit een groe­ne dimen­sie.
Meer dan open­baar groen alleen
Uiter­aard is open­baar groen een belang­rijk aan­dachts­ge­bied van De Groe­ne Stad, maar onze betrok­ken­heid gaat ver­der. Wij heb­ben veel ken­nis ver­za­meld over de posi­tie­ve effec­ten van de aan­leg van meer groen rond scho­len, zie­ken­hui­zen en zorg­in­stel­lin­gen. Maar ook over de rol van groen in en rond de werk­plek, de poten­tie van par­ti­cu­lie­re tui­nen bij water­ber­ging en het ver­gro­ten van bio­di­ver­si­teit. Een belang­rijk aan­dachts­ge­bied in ont­wik­ke­ling is dat we steeds meer zicht krij­gen op de rol die groen kan spe­len in de strijd tegen fijn­stof, als wind­ke­ring en als geluid­dem­pend ele­ment. Zaken die een belang­rijk effect heb­ben op de leef­baar­heid en daar­mee op de kwa­li­teit van leven.
Groen als inves­te­ring
Door­dacht aan­ge­legd en goed onder­hou­den groen levert veel op. Niet alleen voe­len bur­gers zich pret­ti­ger in een groe­ne omge­ving, maar er zijn ook opbreng­sten die in geld kun­nen wor­den uit­ge­drukt. Wij inves­te­ren — samen met ande­ren — in de ver­de­re ont­wik­ke­ling van meet­in­stru­men­ten die op een ver­ant­woor­de manier de meer con­cre­te baten van groen in kaart bren­gen. Die lig­gen op eco­no­misch en op soci­aal vlak. Groen afdoen als een luxe is ‘oud den­ken’ en strookt niet met de uit­kom­sten van onder­zoek. Inte­gen­deel, inves­te­rin­gen in groen beta­len zich­zelf terug. Direct in geld of door aan­toon­ba­re bespa­rin­gen.
Suc­ces­vol­le pro­jec­ten
In de afge­lo­pen jaren heeft De Groe­ne Stad, al dan niet samen met ande­re par­tij­en, een aan­tal suc­ces­vol­le pro­jec­ten gere­a­li­seerd. Een voor­beeld hier­van is het pro­gram­ma De Groe­ne Agen­da waar­in ken­nis­in­stel­lin­gen samen met onder­ne­mers inno­va­tie­ve groen­con­cep­ten ont­wik­ke­len en tes­ten. De Groe­ne Stad werkt hier­in samen met Roy­al Flo­ra Hol­land en voor­aan­staan­de ken­nis­in­stel­lin­gen zoals de WUR en de VU.
Uit­ga­ve DGS-facts­heets
In deze serie publi­ca­ties wor­den de uit­kom­sten van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar het effect van groen op onze woon­om­ge­ving, leer­pres­ta­ties, gezond­heid en werk­om­ge­ving op een toe­gan­ke­lij­ke manier beschre­ven. In deze facts­heets komt naar voren dat groen niet alleen een mooi decor biedt maar ook meer­waar­de levert op ver­schil­len­de maat­schap­pe­lij­ke ter­rei­nen. Op de inter­netsi­te van De Groe­ne Stad kun­nen bezoe­kers door­klik­ken naar de ach­ter­lig­gen­de weten­schap­pe­lij­ke stu­dies.
Toe­kom­sti­ge pro­jec­ten
In de toe­komst zul­len work­shops wor­den geor­ga­ni­seerd rond thema’s zoals ‘Groen en de reduc­tie van fijn­stof’, ‘Ver­groe­ning van bedrijfs­ter­rei­nen in de prak­tijk’ en ‘Groen en Gezond­heid’, ‘De eco­no­mi­sche baten van groen’, ‘Groen en water­ber­ging’ enz.
In de aan­loop naar de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen in maart 2018 zal De Groe­ne Stad plei­ten voor meer aan­dacht voor de aan­leg en het onder­houd van groen, de posi­tie­ve rol die groen kan spe­len bij ver­schil­len­de mili­eu­pro­ble­men in en rond ste­den en de poten­tie van groen bij het ver­be­te­ren van onder­wijs­pres­ta­ties en soci­a­le cohe­sie.
Ver­bre­ding
De ini­ti­a­tief­ne­mers van De Groe­ne Stad wil­len nu komen tot een gro­ter draag­vlak voor hun inspan­nin­gen. Ze staan open voor samen­wer­king met bedrij­ven uit ande­re sec­to­ren, met gemeen­te­lij­ke en pro­vin­ci­a­le over­he­den en met ken­nis­in­stel­lin­gen die geen spe­ci­fiek ‘groe­ne’ ach­ter­grond heb­ben.
De Groe­ne Stad Char­ta
Deze ambi­tie heeft geleid tot de intro­duc­tie van De Groe­ne Stad Char­ta. Door zich aan te slui­ten bij de Char­ta onder­steu­nen bedrij­ven en over­he­den de doel­stel­lin­gen en het werk van De Groe­ne Stad. Ze onder­steu­nen ook het tot stand komen van regi­o­na­le DGS Char­ta net­wer­ken. Deze regi­o­na­le ini­ti­a­tie­ven zien we niet als ‘al weer een nieu­we’ op zich­zelf staan­de acti­vi­teit. Nadruk­ke­lijk wordt samen­wer­king gezocht met al bestaan­de net­wer­ken van onder­ne­mers, ini­ti­a­tie­ven van ban­ken en samen­wer­kings­ver­ban­den. Tij­dens bij­een­kom­sten wordt — toe­ge­spitst op een stad of regio — ken­nis en inzicht in de moge­lijk­he­den voor ver­groe­ning gedeeld. De Groe­ne Stad Char­ta net­wer­ken zijn onaf­han­ke­lijk, beleids­vrij en gericht op samen­wer­king. Het delen van ken­nis van erva­ring toe­ge­spitst op een bepaal­de regio of the­ma is het doel.
Onder­te­ke­ning
Met de onder­te­ke­ning van De Groe­ne Stad Char­ta geven de onder­te­ke­naars aan dat zij deze uit­gangs­pun­ten onder­schrij­ven en een samen­wer­king wil­len aan­gaan voor een groe­ne­re toe­komst van Neder­land.