Excur­sie nieuw­bouw Chris­te­lij­ke Agra­ri­sche Hoge­school Dron­ten

Op woens­dag 14 decem­ber orga­ni­seert Bou­wen met Groen en Glas een excur­sie naar de nieuw­bouw van de Chris­te­lij­ke Agra­ri­sche Hoge­school in Dron­ten. In dit gebouw maken groen en glas deel uit van het sys­teem.

Het nieu­we hoofd­ge­bouw is eigen­lijk een gebouw bin­nen een gebouw. Het school­ge­bouw is onder een kas geplaatst, die samen met de groen­toe­pas­sin­gen een ener­ge­tisch sys­teem vormt. De ruim­te die ont­staat tus­sen het bin­nen- en bui­ten­ge­bouw func­ti­o­neert als een groe­ne ver­blijfs- en ont­moe­tings­ruim­te, die zich over ver­schil­len­de niveaus uit­strekt.

Op het pro­gram­ma staan onder ande­re een toe­lich­ting van de archi­tect en een pre­sen­ta­tie van de school­di­rec­teur. Ook krijgt u een rond­lei­ding door de nieuw­bouw.
 

 

 

Meer infor­ma­tie


Aan­mel­den
U kunt zich aan­mel­den voor deze excur­sie door een mail te stu­ren naar Lisan­ne Wol­ter, Bou­wen met Groen en Glas, onder ver­mel­ding van naam, orga­ni­sa­tie, fac­tuur- en adres­ge­ge­vens en het (mobie­le) tele­foon­num­mer waar­op u bereik­baar bent. Er kun­nen maxi­maal 30 deel­ne­mers mee.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.