Euro­pe­se sub­si­die van € 700.000 voor groe­ne omge­ving van Bre­da

De omge­ving van Bre­da krijgt de komen­de jaren een groe­ne, recre­a­tie­ve impuls. Van­uit het Euro­pe­se sub­si­die­pro­gram­ma Inter­reg is ruim € 700.000 beschik­baar gesteld voor de ont­wik­ke­ling en aan­leg van recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen, het her­stel van cul­tuur­his­to­rie, water­ber­ging en natuur­ont­wik­ke­ling in de Vier­de Berg­boe­zem en bij de Spi­no­la­schans.

De Euro­pe­se Inter­reg-sub­si­die­re­ge­ling is bedoeld voor pro­jec­ten op het ter­rein van duur­za­me ruim­te­lij­ke en regi­o­na­le ont­wik­ke­ling waar par­tij­en uit meer­de­re lan­den samen­wer­ken. Tot 2014 wer­ken Engel­se, Fran­se, Bel­gi­sche en Neder­land­se part­ners via het pro­ject Flood­com aan de bestrij­ding van water­over­last in com­bi­na­tie met het mul­ti­func­ti­o­neel gebruik van water­ber­gings­ge­bie­den. Van­uit Neder­land nemen de gemeen­te Bre­da als part­ner deel, de pro­vin­cie Noord-Bra­bant als asso­ci­a­ted part­ner en Dienst Lan­de­lijk Gebied als advi­seur.
 
Meer recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen
De Inter­reg-sub­si­die biedt ruim­te om in de Vier­de Berg­boe­zem meer recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen aan te leg­gen, zoals fiets- en wan­del­pa­den en een uit­kijk­to­ren. Bij de Spi­no­la­schans wor­den cul­tuur­his­to­ri­sche ele­men­ten in ere her­steld in com­bi­na­tie met water­ber­ging.

Water­over­last door kli­maat­ver­an­de­ring
De Vier­de Berg­boe­zem ligt dicht tegen de stad Bre­da, nabij woon­wijk de Haag­se Beem­den. Het gebied is zo’n 280 hec­ta­re groot. Eer­der al is de Vier­de Berg­boe­zem inge­richt als water­ber­gings­ge­bied om Bre­da te wape­nen tegen moge­lij­ke water­over­last als gevolg van kli­maat­ver­an­de­ring.

De Spi­no­la­schans ligt tus­sen Ter­heij­den en Bre­da aan de rivier de Mark. Van­uit cul­tuur­his­to­risch oog­punt vormt het ook nu nog een karak­te­ris­tiek ele­ment in het land­schap.

Bron:
Dienst Lan­de­lijk Gebied

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.