Erme­lo wil in 2011 de groen­ste stad van Neder­land wor­den

Deel­na­me aan nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie van Neder­land past hele­maal bin­nen de ambi­ties van de gemeen­te Erme­lo. Niet voor niets han­teert de gemeen­te Erme­lo de slo­gan vitaal, groen en zorg­zaam. Vitaal door haar inwo­ners, voor­zie­nin­gen en werk­ge­le­gen­heid, groen door de natuur en het land­schap en zorg­zaam door de aan­we­zi­ge zorg­in­stel­lin­gen.

Daar­naast wil de gemeen­te Erme­lo het groen meer dan nor­maal op de kaart zet­ten voor haar inwo­ners maar ook voor recre­an­ten en toe­ris­ten. Daar­mee wil de gemeen­te laten zien hoe belang­rijk het groen in Erme­lo is voor een gezon­de leef­om­ge­ving.

Wet­hou­der Esther Ver­ha­gen hier met het deel­ne­mers­bord Enten­te Flo­ra­le bij de entree van de gemeen­te

Bron:
Gemeen­te Erme­lo