Ensche­de: “Groen is geen sluit­post , maar een essen­ti­eel mid­del”

De Groe­nA­gen­da van de gemeen­te Ensche­de die onlangs is ver­sche­nen, geeft de aan­dacht voor het groen in Ensche­de een nieu­we impuls. Dit van­uit het groei­en­de besef dat groen geen fran­je of sluit­post is, maar een essen­ti­eel mid­del bij de ver­ster­king van de leef­baar­heid, de eco­no­mie, de volks­ge­zond­heid, natuur, land­schap en duur­zaam­heid.

In het rap­port staat onder meer geschre­ven dat groen belang­rijk is. “Bomen, strui­ken en ande­re plan­ten ver­vul­len func­ties voor de bio­di­ver­si­teit, de ‘aankleding’ van steen, beton en asfalt, het zui­ve­ren van de lucht, het tem­pe­ren van tem­pe­ra­tuur­schom­me­lin­gen, het bie­den van speel­plek­ken, het vast­leg­gen van CO2 en nog veel meer.”

Doel van Groe­nA­gen­da
Het doel van De Groe­nA­gen­da is om alle betrok­ke­nen bij het groen in de gemeen­te Ensche­de te inspi­re­ren om de stad nog groe­ner te maken.

De vol­gen­de  con­cre­te actie­pun­ten wor­den genoemd:

 • Rea­li­se­ren van post­ze­gel­parkjes
 • Stimuleren/realiseren van begroei­de daken, gevels en schut­tin­gen
 • Par­ken meer toe­gan­ke­lijk maken. Goe­de par­keer­voor­zie­nin­gen in de direc­te        omge­ving rea­li­se­ren. Toe­gan­ke­lijk­heid voor wan­del­wa­gen en                        scoot­mo­biels ver­be­te­ren.
 • Klei­ne par­ken meer open maken. Door­zicht ver­gro­ten, door
  het op som­mi­ge plek­ken ver­wij­de­ren van strui­ken, met als doel het
  ver­gro­ten van het vei­lig­heids­ge­voel.
 • In par­ken klei­ne pleis­ter­plek­ken rea­li­se­ren. Voor­beel­den
  zijn: bar­be­cue­plek­ken, een ter­ras op een zicht­ba­re plaats, een
  muziek­koe­pel waar ver­e­ni­gin­gen kun­nen spe­len en ver­koop van
  etens­wa­ren door bij­voor­beeld een ijs­co­kar.
 • Down­load hier Groe­nA­gen­da Ensche­de »

Bron:
Gemeen­te Ensche­de