Enge­land gaat vol­op bomen plan­ten

Groot-Brit­tan­nië is een van de ‘kaalste’ lan­den van Euro­pa. Maar nu slaan de Brit­ten mas­saal aan het plan­ten. Dit meldt de Volks­krant.
In de omge­ving van het gehucht San­drid­ge – 30 kilo­me­ter ten noor­den van Lon­den – is sinds kort de trots van de Wood­land Trust, een par­ti­cu­lie­re orga­ni­sa­tie die zich bekom­mert om bomen en bos­sen.

Na jaren van voor­be­rei­ding en land­aan­ko­pen is de stich­ting begon­nen met de aan­leg van het groot­ste nieu­we bos – 350 hec­ta­re – dat de afge­lo­pen decen­nia in Groot-Brit­tan­nië is aan­ge­plant: Heart­wood Forest.

Bomen hou­den water vast
‘Een fan­tas­tisch gevoel’, zegt John Tuc­ker in de Volks­krant, ope­ra­ti­o­neel direc­teur van de Wood­land Trust. ‘Niets geeft zoveel vol­doe­ning als het creëren van een beto­ve­rend nieuw land­schap. Bos­sen zijn prach­ti­ge plek­ken om in te spe­len voor kin­de­ren. Bomen hou­den water vast waar­door ze over­stro­min­gen tegen­gaan, en halen CO2 uit de lucht. Wat wil je nog meer?’

 

Twee mil­joen bomen in Lon­den
Tot de meest ambi­ti­eu­ze loka­le poli­ti­ci behoort bur­ge­mees­ter Boris John­son van Lon­den. Bomen zijn vol­gens de Con­ser­va­tief niet alleen let­ter­lijk en figuur­lijk groen, maar ook een teken van bescha­ving. Het eind­doel van John­son is om over vijf­tien jaar twee mil­joen nieu­we bomen in de metro­pool te heb­ben.

Groen moet tem­pe­ra­tuur tem­pe­ren
Naast ver­fraai­ing en de bestrij­ding van emis­sies en lucht­ver­vui­ling, moet de aan­plant – inclu­sief die van ‘groene daken’ – ook de ver­wach­te tem­pe­ra­tuur­stij­ging in Lon­den zien te beper­ken. Door het zoge­he­ten ‘urban heat island effec­t’ blijft hit­te lan­ger han­gen in een stad, door­dat gebou­wen de warm­te vast­hou­den. De metro­pool Lon­den is, opmer­ke­lijk genoeg, nu al een stuk groe­ner dan de rest van Enge­land.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
De Volks­krant