Emi­le van Loon­park krijgt gedich­ten­rou­te

Belang­stel­len­den in Roo­sen­daal wor­den uit­ge­no­digd om een gedicht te schrij­ven over hun favo­rie­te boom of een ande­re inspi­re­ren­de plek in het Emi­le van Loon­park.

Het idee om een gedich­ten­rou­te voor het Roo­sen­daal­se Emi­le van Loon­park te maken, is vori­ge zomer ont­staan nadat ini­ti­a­tief­ne­mer Cuny Sus­el­beek zelf had mee­ge­daan aan een lan­de­lij­ke wed­strijd van de Bomenstich­ting. “Met­een daar­na heeft de bibli­o­theek bij de gemeen­te sub­si­die aan­ge­vraagd en inmid­dels ook gekre­gen om iets der­ge­lijks in de eigen stad op poten te zet­ten.”

Vak­kun­di­ge jury
De bij­dra­gen moe­ten op 14 febru­a­ri bin­nen zijn en wor­den dan beoor­deeld door een vak­kun­di­ge jury. In totaal wor­den er zeven gedich­ten uit­ge­ko­zen en gepu­bli­ceerd op een spe­ci­aal bord­je. En die zeven bor­den krij­gen een vas­te plek en moe­ten een natuur­lij­ke ver­bin­ding vor­men door het hele park. Sus­el­beek ver­wacht dat het ergens in maart zover is.

Bron:
BN De Stem