Ele­men­Tree stelt haar ‘LabOTree’ beschik­baar

Van­af sep­tem­ber is het weer moge­lijk om via de Stich­ting Ele­men­Tree het eni­ge mobie­le ‘bomen­la­bo­ra­to­ri­um’ van Neder­land te reser­ve­ren. Voor­al voor kin­de­ren van  basis­scho­len–  tij­dens out­door eve­ne­men­ten en open dagen waar veel kin­de­ren komen- is dit een enor­me hit.

Laat de zin­tui­gen van kin­de­ren ook dit najaar weer vol­op prik­ke­len bij  het mobie­le bomen­la­bo­ra­to­ri­um, de ‘LabOT­ree’. Hier wor­den zij geprik­keld om zelf  bos­par­fum te maken, hout te zagen en jaar­rin­gen tel­len of door een micro­scoop te kij­ken.  Hoe­wel de ‘LabOT­ree’ spe­ci­aal is ont­wik­kelt om kin­de­ren van alles te leren over bomen en plan­ten,  zijn ook ouders veel­al enthou­si­ast.

Ken­nis­ma­ken met belang van natuur
Zoekt u een leu­ke, laag­drem­pe­li­ge manier om kin­de­ren op een speel­se manier ken­nis te laten maken met en te leren over (het belang van) natuur en bomen?  Stuurt u dan een email voor infor­ma­tie en een tij­di­ge reser­ve­ring of bel met 070 3226115.


Stich­ting Ele­men­Tree
Stich­ting Ele­men­Tree is een ken­nis­or­ga­ni­sa­tie op het gebied van groe­ne school­plei­nen en is in 2005 opge­richt met het doel om kin­de­ren vol­op kan­sen op natuur­be­le­ving te bie­den en hun natuur­be­wust­zijn te ver­gro­ten. De stich­ting  doet dit hoofd­za­ke­lijk door het ont­wik­ke­len en uit­voe­ren van inspi­re­ren­de edu­ca­tie­ve programma’s en het ont­wik­ke­len van groe­ne school­plei­nen. Bij al deze  acti­vi­tei­ten wijst ele­men­Tree op het (maat­schap­pe­lijk) belang van groen in onze leef­om­ge­ving. “We stre­ven ernaar om samen met kin­de­ren zoveel moge­lijk bomen te plan­ten, onder het mot­to ‘Wie een boom plant heeft ver­trou­wen in de toe­komst, daar­om plan­ten wij bomen met kin­de­ren!’. Met het ver­groe­nen van school­plei­nen dra­gen we boven­dien bij aan duur­zaam behoud van een gezon­de en groe­ne leef­om­ge­ving”, aldus leon Smet van Ele­men­Tree.