Eind­ho­ven orga­ni­seert ont­werp­wed­strijd ‘groen op je school­plein’

Kin­de­ren uit groep 7 van basis­scho­len in Eind­ho­ven kun­nen mee­doen aan een ont­werp­wed­strijd en daar­mee een groen school­plein win­nen. De gemeen­te orga­ni­seert deze wed­strijd van­we­ge de boom­feest­dag, een jaar­lijk­se acti­vi­teit om kin­de­ren het belang van bomen in te laten zien.

Bomen zijn belang­rijk voor een goed (stads)klimaat. Ze zor­gen ervoor dat de lucht schoon blijft en dat de die­ren kun­nen blij­ven leven. De gemeen­te vindt het belang­rijk dat Eind­ho­ven een groe­ne stad is en blijft. Daar­om doet Eind­ho­ven ieder jaar mee aan de boom­feest­dag. Dit jaar orga­ni­seert de gemeen­te de ont­werp­wed­strijd ‘groen op de je school­plein’. Het bes­te ont­werp voor een groen school­plein wordt door de gemeen­te uit­ge­voerd. Uit­voe­ring start op de boom­feest­dag op 23 maart 2011. De ont­wer­pers mogen op die dag hel­pen met de aan­leg en mogen ook een bomenspeur­tocht doen.

Basis­scho­len kun­nen zich voor 15 novem­ber aan­mel­den door een mail te stu­ren naar doe@eindhoven.nl. Meer infor­ma­tie staat op www.eindhoven.nl/groen »

Bron:
Gemeen­te Eind­ho­ven