Eindhoven lanceert programma ‘Nieuwe wegen voor biodiversiteit’

Het kan beter met de beleving van de biodiversiteit in Eindhoven. Bewoners zijn zich nog te weinig bewust van het belang van biodiversiteit. Op verzoek van de gemeente Eindhoven komt een aantal partijen met een breed educatief programma: ‘Nieuwe wegen voor biodiversiteit in Eindhoven’.

Dit zogeheten arrangement heeft als doel biodiversiteit zichtbaarder te maken en de waardering hiervoor in de dagelijkse leefwereld te stimuleren. Het laat zien wat de bijdrage is van biodiversiteit aan thema’s waarin Eindhoven sterk is: Design en Groen in de stad. Het programma richt zich op basisscholieren, kinderen op de buitenschoolse opvang, middelbare scholieren, bewoners van Eindhoven, studenten en senioren.

 

 

 

 

Beleving biodiversiteit als verbindend element in wijken
In het programma wordt actieve beleving van biodiversiteit tevens ingezet als een verbindend element in wijken en tussen jongeren en ouderen. Er zijn vijf programmaonderdelen waaraan de deelnemende organisaties zich verbinden:

 1. Biodiversiteit waarderen door bomen te adopteren
  Kinderen kiezen een boom, volgen die gedurende het jaar en maken er een werkstuk over. Kinderen zien de enorme diversiteit aan bomen en heesters.
 2. Biodiversiteit in beweging
  Verscheidenheid aan beweging in de natuur wordt interactief op niveaus overgebracht aan leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs, studenten en professionals in technologie, design en groenonderwijs.
 3. Biodiversiteit inspireert
  De kennis die in de Verenigde Staten is opgedaan in biomimicry (methode om problemen op te lossen door te leren van de natuur) wordt geschikt gemaakt voor de Nederlandse situatie.
 4. Biodiversiteit leren waarderen in de wijk
  Inwoners en scholieren uit bepaalde wijk onderzoeken biodiversiteit in hun wijk, nemen maatregelen en volgen de verdere ontwikkeling met biodiversiteitmeter.
 5. Biodiversiteit leren waarderen aan huis
  In aantal straten worden geveltuintjes aangelegd, waarover senioren het beheer krijgen, met hulp van basisschoolleerlingen en studenten van de Groene campus.

Het programmamanagement wordt toevertrouwd aan Grontmij, in de persoon van Joost Barendrecht. Grontmij is tevens betrokken bij de plaatsing van biodiversiteitsmeters in twee verschillende wijken, met een bijpassend educatieprogramma. Rob van Schijndel, ecoloog, is hiervan projectleider.

Gemeentelijk beleid
De gemeente Eindhoven hecht veel waarde aan een actieve rol van externe partijen bij natuur- en milieueducatie. Volgens wethouder Schreurs sluit dit programma prachtig aan bij de wens van het college om als overheid niet alles zelf te doen. Daar waar andere organisaties de kennis, het enthousiasme en de wil hebben om dit op te pakken, leidt het tot nieuwe inzichten en nieuwe verbanden. Afwijken van de traditionele werkwijze stelt de gemeente in staat om andere doelgroepen te bereiken. De rol van de gemeente bestaat hier uit het faciliteren van partijen, bemiddelen tussen partijen en waar nodig expertise te leveren.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn Grontmij, de Natuurwerkplaats Meerhoven (NwM), Stichting BiomimicryNL, Trefpunt Groen Eindhoven (TGE), Evoke, Milieu Educatie Centrum Eindhoven en de gemeente Eindhoven. Door deze vernieuwende samenwerking ontstond tevens een basis om subsidie aan te vragen bij het programma NME van het Rijk. Deze subsidie is onlangs toegekend, waarmee de innovatieve waarde van het arrangement wordt erkend.

Bron:
Grontmij

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.