Eind­ho­ven lan­ceert pro­gram­ma ‘Nieuwe wegen voor bio­di­ver­si­teit’

Het kan beter met de bele­ving van de bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven. Bewo­ners zijn zich nog te wei­nig bewust van het belang van bio­di­ver­si­teit. Op ver­zoek van de gemeen­te Eind­ho­ven komt een aan­tal par­tij­en met een breed edu­ca­tief pro­gram­ma: ‘Nieu­we wegen voor bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven’.

Dit zoge­he­ten arran­ge­ment heeft als doel bio­di­ver­si­teit zicht­baar­der te maken en de waar­de­ring hier­voor in de dage­lijk­se leef­we­reld te sti­mu­le­ren. Het laat zien wat de bij­dra­ge is van bio­di­ver­si­teit aan thema’s waar­in Eind­ho­ven sterk is: Design en Groen in de stad. Het pro­gram­ma richt zich op basis­scho­lie­ren, kin­de­ren op de bui­ten­school­se opvang, mid­del­ba­re scho­lie­ren, bewo­ners van Eind­ho­ven, stu­den­ten en seni­o­ren.

 

 

 

 

Bele­ving bio­di­ver­si­teit als ver­bin­dend ele­ment in wij­ken
In het pro­gram­ma wordt actie­ve bele­ving van bio­di­ver­si­teit tevens inge­zet als een ver­bin­dend ele­ment in wij­ken en tus­sen jon­ge­ren en oude­ren. Er zijn vijf pro­gram­ma­on­der­de­len waar­aan de deel­ne­men­de orga­ni­sa­ties zich ver­bin­den:

 1. Bio­di­ver­si­teit waar­de­ren door bomen te adop­te­ren
  Kin­de­ren kie­zen een boom, vol­gen die gedu­ren­de het jaar en maken er een werk­stuk over. Kin­de­ren zien de enor­me diver­si­teit aan bomen en hees­ters.
 2. Bio­di­ver­si­teit in bewe­ging
  Ver­schei­den­heid aan bewe­ging in de natuur wordt inter­ac­tief op niveaus over­ge­bracht aan leer­lin­gen in basis- en voort­ge­zet onder­wijs, stu­den­ten en pro­fes­si­o­nals in tech­no­lo­gie, design en groen­on­der­wijs.
 3. Bio­di­ver­si­teit inspi­reert
  De ken­nis die in de Ver­e­nig­de Sta­ten is opge­daan in bio­mi­mi­cry (metho­de om pro­ble­men op te los­sen door te leren van de natuur) wordt geschikt gemaakt voor de Neder­land­se situ­a­tie.
 4. Bio­di­ver­si­teit leren waar­de­ren in de wijk
  Inwo­ners en scho­lie­ren uit bepaal­de wijk onder­zoe­ken bio­di­ver­si­teit in hun wijk, nemen maat­re­ge­len en vol­gen de ver­de­re ont­wik­ke­ling met bio­di­ver­si­teit­me­ter.
 5. Bio­di­ver­si­teit leren waar­de­ren aan huis
  In aan­tal stra­ten wor­den gevel­tuin­tjes aan­ge­legd, waar­over seni­o­ren het beheer krij­gen, met hulp van basis­school­leer­lin­gen en stu­den­ten van de Groe­ne cam­pus.

Het pro­gram­ma­ma­na­ge­ment wordt toe­ver­trouwd aan Gront­mij, in de per­soon van Joost Barend­recht. Gront­mij is tevens betrok­ken bij de plaat­sing van bio­di­ver­si­teits­me­ters in twee ver­schil­len­de wij­ken, met een bij­pas­send edu­ca­tie­pro­gram­ma. Rob van Schijn­del, eco­loog, is hier­van pro­ject­lei­der.

Gemeen­te­lijk beleid
De gemeen­te Eind­ho­ven hecht veel waar­de aan een actie­ve rol van exter­ne par­tij­en bij natuur- en mili­eu­edu­ca­tie. Vol­gens wet­hou­der Schreurs sluit dit pro­gram­ma prach­tig aan bij de wens van het col­le­ge om als over­heid niet alles zelf te doen. Daar waar ande­re orga­ni­sa­ties de ken­nis, het enthou­si­as­me en de wil heb­ben om dit op te pak­ken, leidt het tot nieu­we inzich­ten en nieu­we ver­ban­den. Afwij­ken van de tra­di­ti­o­ne­le werk­wij­ze stelt de gemeen­te in staat om ande­re doel­groe­pen te berei­ken. De rol van de gemeen­te bestaat hier uit het faci­li­te­ren van par­tij­en, bemid­de­len tus­sen par­tij­en en waar nodig exper­ti­se te leve­ren.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
De ini­ti­a­tief­ne­mers zijn Gront­mij, de Natuur­werk­plaats Meer­ho­ven (NwM), Stich­ting Bio­mi­mi­cryNL, Tref­punt Groen Eind­ho­ven (TGE), Evo­ke, Mili­eu Edu­ca­tie Cen­trum Eind­ho­ven en de gemeen­te Eind­ho­ven. Door deze ver­nieu­wen­de samen­wer­king ont­stond tevens een basis om sub­si­die aan te vra­gen bij het pro­gram­ma NME van het Rijk. Deze sub­si­die is onlangs toe­ge­kend, waar­mee de inno­va­tie­ve waar­de van het arran­ge­ment wordt erkend.

Bron:
Gront­mij

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.