Eeu­wen­ou­de Duit­se bomen op Werel­derf­goed­lijst

De VN-cul­tuur­or­ga­ni­sa­tie Unes­co heeft van­daag vijf Duit­se beu­ken­bos­sen met deels eeu­wen­ou­de bomen op de Werel­derf­goed­lijst geplaatst.


Onder de gebie­den die een bescherm­de sta­tus krij­gen, is het natuur­park Jas­munds op Rü­gen, het groot­ste Duit­se eiland, dat wereld­be­roemd werd door de schil­de­rij­en van Caspar-David Frie­d­rich.

Vrij­dag al waren natuur­ge­bie­den in Japan, Kenia en Austra­lië op de Werel­derf­goed­lijst bij­ge­schre­ven. Het werel­derf­goed­co­mité ver­ga­dert nog tot en met woens­dag over wel­ke bij­zon­de­re loca­ties op de pres­ti­gi­eu­ze lijst mogen komen.
 
In totaal wordt over voor­stel­len van 40 lan­den beslo­ten. Neder­land heeft dit jaar geen voor­stel inge­diend. Vorig jaar werd de Amster­dam­se grach­ten­gor­del door Unes­co nog bestem­peld tot Werel­derf­goed.