Eer­ste sub­si­die­aan­vraag groe­ne daken in Den Haag aan­ge­vraagd

Wet­hou­der Peter Smit (ver­keer en mili­eu) van Den Haag ont­ving woens­dag de eer­ste sub­si­die­aan­vraag voor groe­ne daken in Den Haag. Om zelf het goe­de voor­beeld te geven, heeft de gemeen­te zelf een groen dak aan­ge­legd op stads­deel­kan­toor Laak. Smit open­de dit dak door de laat­ste plant­jes te plan­ten.

De gemeen­te Den Haag is op 1 juni gestart met een sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken. Met de slo­gan ‘Gun je dak een groen toupetje!’ sti­mu­leert de gemeen­te bewo­ners en bedrij­ven om hun daken aan te plan­ten.

Groe­ne en ener­gie­zui­ni­ge stad
Het col­le­ge van B&W heeft voor een peri­o­de van twee jaar een bedrag van € 350.000 per jaar beschik­baar gesteld. Den Haag wil op deze manier haar bewo­ners sti­mu­le­ren om bij te dra­gen aan een groe­ne en ener­gie­zui­ni­ge stad.

 

Rele­van­te berichten/sites

Bron­nen:
Info­T­huis TV
Gemeen­te Den Haag