Eer­ste ‘Mijn Boom in de Stad’ boom geplant in Ant­wer­pen

Afge­lo­pen zon­dag is de eer­ste boom van de actie ‘Mijn Boom in de Stad’ geplant. Diver­se per­so­nen van­uit de artis­tie­ke wereld, de poli­tiek en de bedrijfs­we­reld heb­ben de boom offi­ci­eel ont­huld. Met deze actie wil­len de ini­ti­a­tief­ne­mers ervoor zor­gen dat er meer bomen in Ant­wer­pen wor­den geplant.

De eer­ste boom, een moe­ra­seik, heeft zijn eigen plek voor jeugd­huis De Noord­pool in Park Spoor Noord gekre­gen. Tegen het ein­de van dit jaar komen er dan nog eens ruim dui­zend bomen bij, her en der ver­deeld in de Bel­gi­sche stad.

Oproep aan alle Ant­wer­pe­na­ren
’Mijn Boom in de Stad’ werkt niet alleen, maar doet een oproep aan alle Ant­wer­pe­na­ren. Die kun­nen de actie steu­nen door een boom te kopen van €45. Dat is een uit­zon­der­lij­ke lage prijs, want de bomen zijn gemid­deld en naar­ge­lang de soort twee- tot vijf­hon­derd euro waard, maar dank­zij de ‘bomen’-sponsor Boot&Co boom­kwe­ke­rij krij­gen de cer­ti­fi­caat­hou­ders daar­op een heel ste­vi­ge kor­ting. De bomen krij­gen pas in het najaar een plek­je. Dat is de ide­a­le peri­o­de van het jaar om bomen te plan­ten.

 

Meer info
Web­si­te van ‘Mijn Boom in de Stad’ »

Bron:
Anieuws
Mijn Boom in de Stad

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.