Een prozaïsch ver­slag van 10 jaar Groen in en om de Stad

‘Als ik weer ga bou­wen, begin ik niet met het fun­da­ment maar met de rook die uit de schoor­steen krin­gel­t’. Dit is de curi­eu­ze titel van een boek­je waar­in wordt terug­ge­blikt op 10 jaar Groen in en om de Stad (GIOS). Tien jaar die geken­merkt wordt door een unie­ke wis­sel­wer­king tus­sen beleids­cre­a­tie en onder­zoek-dyna­miek met de stad en haar bewo­ners als mid­del­punt van een steeds groe­ner wor­den­de omge­ving.

Mat­thijs Phi­lip­pa (EL&I) en Peter Vis­sche­dijk (Alter­ra Wage­nin­gen UR) beste­den in dit boek­je aan­dacht aan de ver­nieu­wen­de werk­wij­ze om een the­ma op de agen­da van ande­re (ook niet-groe­ne) spel­be­pa­lers te krij­gen. En met suc­ces: velen, van boom­kwe­ker tot bestuur­der en van woning­ver­huur­der tot weg­be­rei­der, heb­ben zich het the­ma toegeëigend. De lezer wordt een kijk­je in de keu­ken gegund van een bij­zon­der inno­va­tie­re­cept. En natuur­lijk wordt terug­ge­blikt op de vele con­cre­te bereik­te resul­ta­ten, waar­uit kan wor­den opge­maakt dat ver­groe­ning van de hot­s­pots van onze Del­ta-metro­pool meer per­spec­tief dan ver­le­den heeft.

Kwa­li­teit die de open­ba­re ruim­te uit
Het boek­je is een prozaïsch vorm­ge­ge­ven reis­ver­slag, ver­lucht met beeld­ma­te­ri­aal dat zo ken­mer­kend is voor de aan­dacht die de kwa­li­teit van de groe­ne open­ba­re ruim­te inmid­dels uit veel, ook onver­dach­te hoe­ken krijgt. Een opval­lend prozaïsch ele­ment is een opti­mis­tisch gedicht­je, over een vogel die in 1900 over Neder­land vliegt en groe­ne vel­den en water ziet en een enke­le rode vlek waar men­sen wonen. In 2012 waait hij weer over en ziet de ste­den het wei­land ingroei­en. Het groen kleurt rood. En als hij in 2100 terug­komt is het land een stad gewor­den: “Maar niet zoals de vogel gewend is van ande­re wereld­ste­den. Neder­land is een metro­pool waar groen geen onkruid is maar de kans krijgt om rood te versterken.”

Gedruk­te exem­pla­ren en meer infor­ma­tie over dit boek­je kunt u krij­gen bij Alter­ra »

Bron:
Alter­ra

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.