Een ‘groene’ en per­soon­lij­ke her­in­ne­ring aan je dier­ba­re

Het moment van as-bestem­ming van een dier­ba­re wordt steeds vaker een twee­de moment van afscheid van nabe­staan­den. Een nieuw voor­beeld hier­van is Remem­ber in Green. Bij deze bij­zon­de­re vorm van as-bestem­ming kie­zen nabe­staan­den een jon­ge boom of hees­ter uit en wordt een deel van de asres­ten ver­mengd met spe­ci­a­le aar­de en in een afge­slo­ten hou­der samen­ge­bracht met het wor­tel­bed.

Tij­dens de kweek­pe­ri­o­de van cir­ca 9 maan­den wor­den door de wor­tels van de boom de voe­dings­stof­fen uit de as opge­no­men. Hier­na kan de boom wor­den geplant in de eigen tuin, bal­kon of in een daar­voor bestemd natuur­ge­bied.

Weten­schap­pe­lijk onder­zocht
Dan­ny van Rams­horst, woord­voer­der Remem­ber in Green: “Door de as van de over­le­de­ne te men­gen met aar­de en op een spe­ci­a­le manier te kwe­ken, wor­den de voe­dings­stof­fen uit de as let­ter­lijk opge­no­men in de wor­tels. Dit is weten­schap­pe­lijk onder­zocht en bewe­zen door onder ande­re TNO.

Film ‘Een leven­de her­in­ne­ring’