Edu­ca­tie­boer­de­rij­en beter vind­baar met Groen­Gel­inkt

Van­af van­daag zijn met één druk op de knop alle edu­ca­tie­boer­de­rij­en van ‘Met de Klas de Boer op’ te vin­den via Groen­Gel­inkt, het lan­de­lij­ke zoek- en infor­ma­tie­sys­teem voor natuur- en milieueducatie(NME).

“Door de samen­wer­king met Groen­Gel­inkt kun­nen we onze edu­ca­tie­boer­de­rij­en nog beter zicht­baar en vind­baar maken. We hopen dat we nog meer leer­lin­gen mogen ont­van­gen op de boer­de­rij en hen laten erva­ren waar hun eten van­daan komt”, aldus Bou­we Metz, com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur van Met de Klas de Boer op.

Onli­ne vind­baar
De boer­de­rij­en wor­den onli­ne vind­baar gemaakt via web­si­tes van bij­voor­beeld NME- en onder­wijs orga­ni­sa­ties die Groen­Gel­inkt zoek­scher­men gebrui­ken. Door een auto­ma­ti­sche kop­pe­ling met Groen­Gel­inkt, hoe­ven edu­ca­tie­boer­de­rij­en maar op één plek, de web­si­te www.metdeklasdeboerop.nl, hun infor­ma­tie bij te hou­den. “Dat voor­komt dub­bel werk en de inhoud blijft over­al actu­eel”, aldus Metz. “Elke wij­zi­ging of toe­voe­ging wordt onmid­del­lijk door­ge­voerd in de data­ba­se van Groen­Gel­inkt.”

Les­ma­te­ri­aal
Ook Hans Lod­ders, pro­gram­ma­ma­na­ger Groen­Gel­inkt is enthou­si­ast over de auto­ma­ti­sche kop­pe­ling. “Er zijn nu in één klap bij­na 250 edu­ca­tie­ve boer­de­rij­en over heel Neder­land vind­baar gemaakt via Groen­Gel­inkt. En met Groen­Gel­inkt kun je zoe­ken naar les­ma­te­ri­aal van een ande­re orga­ni­sa­tie om te com­bi­ne­ren met het­boer­de­rij­be­zoek.”

Met de Klas de Boer op
’Met de klas de boer op’ is een ini­ti­a­tief van het Plat­form Boer­de­rijedu­ca­tie (Edu­ca­tief Plat­te­land, LTO, Neder­land Bloeit). De aan­ge­slo­ten boer­de­rij­en zijn gese­lec­teerd om op een didac­tisch ver­ant­woor­de en vei­li­ge manier school­klas­sen te kun­nen ont­van­gen.

Groen­Gel­inkt
Groen­Gel­inkt is een onder­deel van het Pro­gram­ma Natuur- en Mili­eu­Edu­ca­tie van Agent­schap NL. Voor dit ini­ti­a­tief is een tij­de­lijk part­ner­ship aan­ge­gaan met het Ont­wik­kel­cen­trum, Ken­nis­net, de Groe­ne Ken­nis Coöperatie en het Plat­form NME.