Eco­lo­gi­cal engi­nee­ring en bio­di­ver­si­teit

De essen­tie van eco­lo­gi­cal engi­nee­ring is de kop­pe­ling van ver­schil­len­de func­ties, die het voor de mens én voor de natuur gun­stig maakt. De natuur- , werk- , water­zui­ve­ring- en de  lucht­zui­ve­rings­func­tie etc. Deze func­ties kun­nen elkaar zelfs ver­ster­ken. Die inte­gra­li­teit, waar­bij eco­lo­gie, óók in de stad, heel func­ti­o­neel wordt inge­vuld, is de uit­da­ging voor de toe­komst.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het inter­view met Dhr Hein van Bohe­men

Ook inte­res­sant:
Eco­lo­gie, Groe­ne daken

Bron:
VROM