Deven­ter opent eer­ste geur­tuin

Op zon­dag 30 mei open­de wet­hou­der Mar­griet de Jager tij­dens de Dag van het Park de Geur­tuin in het Nieu­we Plant­soen in Deven­ter. De Geur­tuin is een ini­ti­a­tief van een taak­groep bin­nen de Deven­ter Wijkaan­pak.
Begin 2009 start­te een nieu­we ron­de van de Deven­ter Wijkaan­pak. Bewo­ners werd gevraagd om met nieu­we ideeën en wen­sen te komen ter ver­be­te­ring van de leef­baar­heid in hun buurt.

Eén van de ideeën uit wijk 4 was de aan­leg van een geur­tuin. Ini­ti­a­tief­neem­ster Ine­ke de Wolf: “Een Geur­tuin is een plek waar men­sen even rus­tig kun­nen zit­ten en kun­nen genie­ten van de geu­ren van prach­tig bloei­en­de bloe­men, zoals serin­gen, laven­del en rozen. Je staat er vaak niet bij stil, maar geu­ren bepa­len mede de sfeer in een tuin of van een plek en ze roe­pen her­in­ne­rin­gen op bij men­sen. Door het toe­pas­sen van heer­lijk geu­ren­de plan­ten, bomen, strui­ken en krui­den is de geur­tuin ook aan­trek­ke­lijk voor slecht­zien­den en blin­den”. De loca­tie heeft ook een his­to­risch tin­tje, want voor­heen was op deze plek  de gemeen­te­kwe­ke­rij geves­tigd.

 

 

Rea­li­sa­tie
Rond­om Ine­ke de Wolf vorm­de zich snel een taak­groep bestaan­de uit vier bewo­ners. De taak­groep ging direct aan de slag om haar idee ver­der uit te wer­ken. Over de loca­tie van de geur­tuin was men eens­ge­zind: in het Nieu­we Plant­soen aan de kant van de Hen­drik Heu­kel­slaan bij het her­ten­kam­pje.

Voor het ont­werp van de Geur­tuin nam de taak­groep Anne­ke Roden­burg in de arm. De Stich­ting Natuur Anders kreeg de opdracht om de tuin aan te leg­gen. Het wijk­team van wijk 4 onder­steun­de dit ini­ti­a­tief met sub­si­die uit het wijk­bud­get.

Deven­ter in strijd om groen­ste stad van Neder­land
Deven­ter doet mee aan de ver­kie­zin­gen Groen­ste stad van Neder­land 2010. Bij de beoor­de­ling door de jury wordt dit jaar nadruk­ke­lijk geke­ken naar de rol van bewo­ners en orga­ni­sa­ties in het gemeen­te­lijk groen­be­leid en ‑beheer. “Het bij­zon­de­re van dit pro­ject is dat het ini­ti­a­tief van bewo­ners komt en dat het onder­houd van de geur­tuin ook uit­ge­voerd wordt door de bewo­ners zelf. Naast de taak­groep is er een gro­te groep buurt­be­wo­ners die mee wil­len hel­pen bij het onder­houd van de tuin. In het eer­ste jaar wor­den zijn bij­ge­staan door Stich­ting Natuur Anders. Dit is een mooi voor­beeld van de Deven­ter aan­pak en ik heb er alle ver­trou­wen in dat we hoge ogen gooi­en bij de ver­kie­zin­gen”, aldus wet­hou­der Mar­griet de Jager.

Film van de geur­tuin