Deven­ter, de Groen­ste Stad van Neder­land, gaat Euro­pees

Deven­ter werd in 2010 over­tui­gend win­naar van de Enten­te Flo­ra­le, de Nati­o­na­le Groen­com­pe­ti­tie. Maar Deven­ter wil meer! Dit jaar doet Deven­ter mee aan de Enten­te Flo­ra­le Euro­pa, de Euro­pe­se Groen­com­pe­ti­tie. Maar wat maakt Deven­ter nu zo bij­zon­der? Wat gaan inwo­ners en bezoe­kers van de wed­strijd mer­ken en waar­mee gooit Deven­ter hoge ogen?

In juli komt de jury van de Enten­te Flo­ra­le Euro­pa naar Deven­ter. Wordt Deven­ter voor die gele­gen­heid extra schoon­ge­maakt en aan­ge­harkt? Wil­lem Mul­der van de gemeen­te Deven­ter: “We gaan niets extra’s doen. Het zou raar zijn als je de stad op de kop zet voor een com­pe­ti­tie. De din­gen die we nor­maal doen, con­cen­tre­ren en ver­bin­den we op een slim­me manier. Wel wer­ken we nog meer samen met vrij­wil­li­gers en vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties, zoals Groei en Bloei en de Deven­ter Bomenstich­ting en zet­ten we spon­sor­bij­dra­gen in. Zo kun­nen we toch ker­sen op de taart plaat­sen, zon­der dat het veel geld kost. Je zet de stad toch in de eta­la­ge voor de jury.”

Groen maakt gezond
Mul­der ver­telt wat het groen­be­leid in Deven­ter zo bij­zon­der maakt. “Wij stre­ven naar een aan­lok­ke­lij­ke en gezon­de leef­om­ge­ving met een geva­ri­eerd aan­bod van aan­trek­ke­lijk groen. Een omge­ving die aan­zet om lek­ker te bewe­gen. Tege­lij­ker­tijd mag het groen­be­heer niet te veel kos­ten. We moe­ten het groen dus op een heel effec­tie­ve manier behe­ren. De prijs de Groen­ste Stad van Neder­land bewijst dat we dat op een ver­ant­woor­de manier doen.”

Brui­sen­de stad omge­ven door groen
Mul­der weet van de nati­o­na­le com­pe­ti­tie, dat Deven­ter hoge ogen gooit met de lig­ging aan de IJs­sel en de geva­ri­eer­de groe­ne omge­ving met uiter­waar­den, wei­lan­den en bos­sen. Juist die com­bi­na­tie van een brui­sen­de stad omge­ven door water en groen maakt Deven­ter zo spe­ci­aal. Maar ook het Worp­plant­soen met het uit­zicht op de his­to­ri­sche bin­nen­stad, het Rij­s­ter­borg­her­park en het Nieu­we Plant­soen staan garant voor een goe­de beoor­de­ling. De laat­ste twee zijn aan­ge­legd door de beken­de land­schaps­ar­chi­tect Leo­nard Sprin­ger. De jury zal ook gechar­meerd zijn van de rus­tie­ke bos­be­graaf­plaats Tjoe­ner­hof.

Monu­men­ta­le bomen en hof­jes
De his­to­ri­sche bin­nen­stad is meer ver­steend, maar ook hier is het groen opval­lend aan­we­zig. “Denk bij­voor­beeld eens aan de monu­men­ta­le bomen die de Brink omzo­men, de ver­stil­de hof­jes, de bloem­bak­ken en de geveltuintjes,” merkt Mul­der enthou­si­ast op. “In de bui­ten­wij­ken ligt de ver­hou­ding groen, ver­steend even­wich­ti­ger, waar­bij je ook zoekt naar moge­lijk­he­den om meer te gaan bewegen.”

Groe­ne omme­lan­den
In het bui­ten­ge­bied val­len de prach­ti­ge lanen en land­goe­de­ren op. In 2009 is, samen met de buur­ge­meen­ten Raal­te en Olst Wij­he en IJs­sel­land­schap het groen­fonds ‘Kostbaar Sal­land’ opge­zet. Doel van dit fonds is duur­za­me instand­hou­ding van par­ti­cu­lie­re land­schaps­ele­men­ten in het bui­ten­ge­bied door her­stel- en beheer­werk­zaam­he­den. Van­uit de pro­vin­cie Over­ijs­sel is er boven­dien geld beschik­baar gesteld in het kader van de rege­ling ‘Groene en Blau­we dien­sten’. Mul­der: “Houtwallen, pad­den­poe­len, hol­le wegen, hagen, hoog­stam­boom­gaar­den, oevers en glooi­in­gen in het land­schap die we zo kun­nen aan­leg­gen en behou­den, maar ook lang­du­rig vei­lig stel­len. Daar genie­ten inwo­ners én jury van.”

Betrok­ken­heid
De jury kijkt ook of de inwo­ners en vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties bij natuur en mili­eu betrok­ken wor­den. Hoe gebeurt dat in Deven­ter? Mul­der: “De Advies­raad Natuur en Mili­eu is nauw betrok­ken bij ingre­pen in de open­ba­re ruim­te. In die advies­raad zijn bij­voor­beeld het IVN en de Deven­ter Bomenstich­ting ver­te­gen­woor­digd. Maar de inwo­ners wor­den ook via de Wijkaan­pak en de Deven­ter Schoon Fami­lie bij hun leef­om­ge­ving betrok­ken. Daar­naast is de Ule­belt een niet meer weg te den­ken part­ner van het (basis-)onderwijs in Deven­ter. Het aan­bod bestaat uit prak­tijk­les­sen op de kin­der­boer­de­rij, excur­sies over het ter­rein, mate­ri­aal­zen­din­gen en bij­voor­beeld les­kis­ten. Of we de Groen­ste stad van Euro­pa wor­den? Ik weet het niet, maar we gaan zeker hoge ogen gooien!”

Bron:
Gemeen­te Deven­ter