Deven­ter: “Ontwerp het Venen­plant­soen van je dro­men”

De gemeen­te Deven­ter orga­ni­seert op zater­dag 21 mei 2011 van 11 tot 15 uur een inter­ac­tie­ve ont­werp­dag in het Venen­plant­soen. Bewo­ners van de Venen­buurt, de kop­groep Rivie­ren­wijk, gebrui­kers van het park en ande­re betrok­ken par­tij­en zijn van har­te uit­ge­no­digd een nieuw par­kont­werp voor het Venen­plant­soen te maken. Zij wor­den hier­in bege­leid door het tuin- en land­schaps­bu­reau Bosch Slab­bers.

“Het nieu­we ont­werp moet van het plant­soen een vol­waar­dig park maken, dat jong en oud in de buurt aan­spreekt. De inbreng van buurt­be­wo­ners en betrok­ke­nen is daar­om erg belang­rijk. Ieder­een die wil mee­wer­ken aan het nieu­we par­kont­werp is deze dag meer dan wel­kom”, aldus wet­hou­der Jos Pie­rey.

Oproep
Deel­ne­mers die actief aan de slag wil­len met de her­in­rich­ting van het park, kun­nen een foto mee­ne­men van een plek waar zij graag komen. Bij­voor­beeld een foto van een rus­ti­ge groe­ne plek in Deven­ter, een gezel­lig bank­je in de stad, een kleu­rig bloe­men­veld of een vij­ver met water­le­lies op vakan­tie. Kort­om: een foto van een plek die dui­de­lijk maakt wat er vol­gens hen in het nieu­we par­kont­werp moet komen. Op deze manier kun­nen alle ideeën goed in kaart wor­den gebracht.

Pro­gram­ma
Om zoveel moge­lijk men­sen gele­gen­heid te geven hun ideeën voor een mooi­er Venen­plant­soen aan te dra­gen, geldt er tij­dens de ont­werp­dag een vrije inloop. Om 11 uur trapt wet­hou­der Pie­rey de ont­werp­ses­sie af met een kort wel­komst­woord. Ver­vol­gens kan ieder­een die mee wil doen gedu­ren­de de mid­dag aan­slui­ten bij de ont­werp­ses­sie. Als afslui­ting van de dag inven­ta­ri­seert de wet­hou­der om 14.30 uur alle aan­ge­dra­gen ideeën.

Ver­volg
Na de ont­werp­dag op 21 mei gaat het tuin- en land­schaps­bu­reau aan de slag met een ver­de­re uit­wer­king in een schets­ont­werp. Dit wordt voor­ge­legd aan de deel­ne­mers van de ont­werp­mid­dag. Kan de groep zich vin­den in deze uit­wer­king, dan wordt het ont­werp uit­ge­werkt tot een voor­lo­pig ont­werp. De  uit­voe­ring van het uit­ein­de­lij­ke plan start nog dit jaar.

Groen­ste stad van Neder­land
Deven­ter is dit jaar de groen­ste stad van Neder­land. De stad is ver­we­ven met groen. Dat is onder ande­re te zien aan de mooie par­ken. Een nieuw ont­werp voor het Venen­plant­soen is hier een mooi voor­beeld van.