Den Haag stelt €450.000 beschik­baar voor mili­eu­pro­jec­ten

De gemeen­te Den Haag streeft naar een scho­ne, groe­ne en gezon­de stad. Daar­om stelt de gemeen­te € 450.000 beschik­baar voor mili­eu­pro­jec­ten in de stad. Met de ‘Subsidieregeling Mili­eu­pro­jec­ten uit de stad 2010–2011’, wil de gemeen­te bedrij­ven en instel­lin­gen hel­pen bij het ont­wik­ke­len van pro­jec­ten die een bij­dra­ge leve­ren aan een beter mili­eu in Den Haag.

Ook moe­ten de pro­jec­ten een voor­beeld zijn voor ande­ren. Pro­jec­ten rond de thema’s lucht, geluid, water en kli­maat kun­nen voor maxi­maal € 25.000 aan sub­si­die krij­gen. De rege­ling is gestart op 2 decem­ber 2010.

Wet­hou­der Duur­zaam­heid, Rabin Bal­dew­singh geeft op de site Info­t­huis aan dat Den Haag een mili­eu­vrien­de­lij­ke en groe­ne stad wil zijn waar het pret­tig en gezond leven is. Bal­dew­singh: “Dit berei­ken we alleen samen. Deze sub­si­die­re­ge­ling is een sti­mu­lans voor alle Hage­naars om hier aan mee te wer­ken”.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

 

 

Bron:
Gemeen­te Den Haag
Info­T­huis