Delft stelt €30.000 beschik­baar voor groe­ne daken

Het col­le­ge van B&W van de gemeen­te Delft stelt een­ma­lig €30.000 beschik­baar om een aan­tal dak­de­len in de Pop­ta­hof te voor­zien van een sed­um­dak.

Dit dak gaat als een ver­leng­de van het park fun­ge­ren waar­door het groen tot aan de wonin­gen wordt gebracht.

Groe­ne ader van de wijk
Woning­cor­po­ra­tie Woon­bron Delft werkt samen met de gemeen­te Delft aan een duur­za­me her­struc­tu­re­ring van de wijk Pop­ta­hof. Eén van de con­cre­te resul­ta­ten is de ont­wik­ke­ling van het Pop­ta­park, die een groe­ne ader van de wijk vormt.

 

 

Rede­nen voor groen dak
De voor­naams­te rede­nen voor Delft om groe­ne daken aan te leg­gen zijn:

  • Water­zui­ve­ring door beplan­ting waar­door het gebruikt kan wor­den;
  • Ver­be­te­ring van warm­te ‑en kou­de iso­la­tie;
  • Geluids­iso­la­tie;
  • Buf­fe­ring, ver­dam­ping en ver­traagt afvoer van regen­wa­ter met 50%;
  • Com­pen­sa­tie terug­drin­ging van natuur, meer leven in de stad;
  • Ver­be­te­ring lucht­kwa­li­teit door opvan­gen van fijn­stof.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Gemeen­te Delft