De waar­de van groen

Groen levert ste­den veel op. Op het gebied van gezond­heid, leef­baar­heid, eco­no­mie, mili­eu en de ver­bin­ding van stad en land. In dit boek­je leest u meer over het hoe en waar­om. Het bevat onder meer kor­te beschrij­vin­gen van inspi­re­ren­de voor­beeld­pro­jec­ten uit heel Neder­land. Pro­jec­ten waar­in over­heid, bedrijfs­le­ven en maat­schap­pe­lij­ke part­ners de han­den ineen slaan om te wer­ken aan ‘groen om de hoek’ voor alle Neder­lan­ders. Dit boek­je is een uit­ga­ve van het pro­gram­ma Groen en de Stad, een ini­ti­a­tief waar­in het minis­te­rie van LNV samen­werkt met VROM, WWI, gemeen­ten, pro­vin­cies en maat­schap­pe­lij­ke par­tij­en.

Maak tevens ken­nis met de nieu­we site: www.groenendestad.nl.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
U kunt hier dit boek­je hier down­lo­a­den

Ook inte­res­sant:
Eco­no­mie, gezond­heid, leef­baar­heid

Bron:
Pro­gram­ma Groen en de Stad