De stad uit, het groen in

De Neder­lan­der recreëert graag in het groen. Hier­voor zijn wan­de­len fiets­pa­den nodig en zwem­plas­sen, speel­vel­den, rui­ter­pa­den en ande­re recre­a­tie­voor­zie­nin­gen. Tot voor kort nam de over­heid veel ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de aan­leg en het beheer van deze voor­zie­nin­gen. Maar door bezui­ni­gin­gen en ande­re maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche ont­wik­ke­lin­gen is het recre­a­tie­veld in ver­an­de­ring.

Kan het mis­schien anders? Hoe kun­nen recre­an­ten, over­he­den en onder­ne­mers geza­men­lijk zor­gen voor een aan­trek­ke­lij­ke groe­ne vrije­tijds­om­ge­ving? In de publi­ca­tie ‘De stad uit, het groen in’ wor­den een aan­tal voor­beel­den gege­ven om te laten zien dat het kan: ande­re, goed­ko­pe­re en mis­schien wel bete­re groe­ne vrije­tijds­voor­zie­nin­gen. In elk geval een waar­de­vol­le en uit finan­ci­eel oog­punt nood­za­ke­lij­ke aan­vul­ling op de bestaan­de aan­een­ge­slo­ten gebie­den. Van­uit het per­spec­tief van de recre­ant, de over­heid en de onder­ne­mer laten we zien wat er al gebeurt en hoe par­tij­en het kun­nen aan­pak­ken.

Down­load publi­ca­tie ‘De Stad uit, het groen in’ »

 

Bron:

Minis­te­rie EL&I