De engel uit het mar­mer

Neder­land is al decen­nia­lang suc­ces­vol in gecom­pli­ceer­de bin­nen­ste­de­lij­ke pro­jec­ten. Het is van belang dat suc­ces te con­ti­nu­e­ren. Het is ech­ter niet gelukt om dit suc­ces ook naar het lan­de­lijk gebied te laten over­slaan. Van zoge­naam­de ‘rood-voor-groen’ ‑plan­nen is de afge­lo­pen tien jaar zeer wei­nig terecht geko­men.
Dit is een van de con­clu­sies uit het boek ‘De engel uit het mar­mer’ van prof. mr. Fri­so de Zeeuw (prak­tijk­hoog­le­raar gebieds­ont­wik­ke­ling aan de TU Delft en direc­teur Nieu­we Mark­ten van Bouw­fonds MAB Ont­wik­ke­ling). In ‘De engel uit het mar­mer’ geeft De Zeeuw zijn visie op gebieds­ont­wik­ke­ling.