De boom in!

Waar vind je nog een boom in de open­ba­re ruim te waar kin­de­ren gemak­ke­lijk in bomen klim­men? Het in bomen klim­men wordt kin­de­ren veel­eer onmo­ge­lijk gemaakt, ter­wijl het juist zou moe­ten wor­den bevor­derd. Dit arti­kel gaat in op de cri­te­ria waar­aan klim­bo­men moe­ten vol­doen, wel­ke soor­ten in het bij­zon­der geschikt zijn, hoe je de bomen op een gepas­te wij­ze kunt snoei­en en onder wel­ke ove­ri­ge voor­waar­den je kin­de­ren kunt leren om in bomen te klim­men. Daar­bij wordt een over­zicht gege­ven van bomen die geschikt zijn als klim­bo­men.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in het vak­blad groen van sep­tem­ber 2008

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, ont­werp en bomen

Bron:
Vak­blad Groen