De baten van de groe­ne stad

Deze bro­chu­re behan­delt de waar­de van natuur in de omge­ving waar­in we leven.  Name­lijk over de waar­de van groen voor de gezond­heid, ten behoe­ve van het voor­ko­men van ziek­te­ver­zuim, bij het ver­be­te­ren van de kwa­li­teit van de lucht en over waar­de­toe­na­me van onroe­rend goed dat omge­ven is door kwa­li­teits­groen. De con­clu­sies over de inzet van groen wor­den ont­leend aan bij­na 100 onder­zoe­ken die wereld­wijd wer­den uit­ge­voerd. Door een ver­wij­zing naar lite­ra­tuur­lijst­jes per the­ma, wordt de lezer in staat gesteld alle details van de betref­fen­de onder­zoe­ken te verifiëren.