Dak­park Rot­ter­dam wint VHG Groen­prijs op Duur­za­me Dins­dag


 
 
Gis­te­ren, 5 sep­tem­ber, was het Duur­za­me Dins­dag. In Den Haag nam staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu de kof­fer in ont­vangst met bij­na 500 voor­stel­len om Neder­land duur­za­mer te maken. Ook wer­den er prij­zen uit­ge­reikt voor de meest inno­va­tie­ve idee­ën en pro­jec­ten. De VHG Groen­prijs ging naar Dak­park Rot­ter­dam.
Duur­za­me Dins­dag ver­za­melt duur­za­me idee­ën uit de samen­le­ving en brengt ze onder de aan­dacht van de poli­tiek. Ieder­een, jong en oud, bedrijf, onder­ne­mer of maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­tie kan zijn of haar idee indie­nen om Neder­land te ver­duur­za­men. Drie voor­stel­len waren geno­mi­neerd voor de VHG Groen­prijs, een onder­steu­nings­prijs waar­mee het ini­ti­a­tief nog ver­der uit kan groei­en. Dak­park Rot­ter­dam, het groot­ste open­ba­re park op een dak van Euro­pa, werd door de jury tot win­naar uit­ge­roe­pen.
Bewo­ners­ini­ti­a­tief
Het Dak­park is het resul­taat van een bewo­ners­ini­ti­a­tief dat onge­veer 18 jaar gele­den ont­stond. Samen met de stad en pro­ject­ont­wik­ke­laars heeft de buurt het park ont­wor­pen. Sinds­dien zet­ten bewo­ners zich blij­vend in voor een vei­lig, mooi, schoon en gezel­lig park.
Jury-oor­deel
De jury was vol lof over dit pro­ject: “Groen is gezond en een groen dak bespaart ener­gie én draagt bij aan een kli­maat­be­sten­di­ge stad. Met Dak­park Rot­ter­dam ver­bindt groen boven­dien de men­sen die er wonen. Door het ‘van de wijk’ te maken is dit een duur­zaam suc­ces.”, aldus het jury­rap­port.
VHG-direc­teur Egbert Roozen onder­schrijft dit oor­deel van har­te: “We ken­nen de VHG-prijs toe aan ini­ti­a­tie­ven die groen dich­ter bij de buurt bren­gen. Bij­zon­der aan dit ini­ti­a­tief is de samen­wer­king tus­sen bewo­ners, gemeen­te en groen­pro­fes­si­o­nal (Hoek Hove­niers). Dat is nu pre­cies wat we met deze prijs wil­len waar­de­ren. Graag bekij­ken we samen met de Stich­ting Dak­park hoe we het ini­ti­a­tief ver­der kun­nen hel­pen.”
VHG part­ner van Duur­za­me Dins­dag
Duur­za­me Dins­dag wordt geor­ga­ni­seerd door IVN, Insti­tuut voor natuur­edu­ca­tie en duur­zaam­heid, in samen­wer­king met een aan­tal part­ner­or­ga­ni­sa­ties. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG is al enke­le jaren part­ner. Daar­mee wil zij de aan­dacht ves­ti­gen op de waar­de van het natuur­lij­ke groen in de ver­duur­za­ming van Neder­land. “Het was een gewel­dig mooie Duur­za­me Dins­dag waar­in het groen echt op de agen­da stond”, aldus Roozen.