Dak­be­groei­ings­richt­lijn

Dak­be­groei­in­gen win­nen snel aan popu­la­ri­teit. Er is ech­ter wei­nig betrouw­ba­re infor­ma­tie over dit onder­werp te vin­den. Daar­om intro­du­ceert SBR nu de eer­ste Dak­be­groei­ings­richt­lijn in Neder­land. Met alle infor­ma­tie over het ont­wer­pen, aan­leg­gen en onder­hou­den van dak­be­groei­in­gen. Met déze richt­lijn kunt u met een gerust hart het dak op…