Cur­sus­sen over Stad en Groen

Dit najaar biedt Wage­nin­gen Busi­ness School inte­res­san­te cur­sus­sen op het gebied van Stad en Groen, waar­on­der Voed­sel en Ste­de­lij­ke Ont­wik­ke­ling en Groe­ne daken en groe­ne gevels.

Groe­ne daken en groe­ne gevels (7 en 8 decem­ber)
Gro­te ste­den en gemeen­ten wer­ken steeds meer met Groe­ne daken en groe­ne gevels. Niet alleen zor­gen ze voor een esthe­tisch effect maar daar­naast zijn ze moge­lijk een ant­woord op ste­de­lij­ke uit­da­gin­gen rond duur­zaam­heid, mili­eu­pro­ble­ma­tiek en water­huis­hou­ding.

In deze cur­sus leert u meer over de potentiële bete­ke­nis en moge­lijk­he­den van dak en gevel­be­groei­ing. 

 

 

 

 

Inter­ac­tief
Op een inter­ac­tie­ve manier krijgt u een nieu­we visie op wat groe­ne daken en gevels kun­nen bete­ke­nen voor een stad en wat er komt kij­ken bij de rea­li­sa­tie van der­ge­lij­ke pro­jec­ten. Er wordt inge­gaan op inten­sie­ve en exten­sie­ve groe­ne daken, waar­bij de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen, (milieu)effecten en kos­ten aan bod komen. Ver­der wordt er aan de hand van prak­tijk­voor­beel­den inge­gaan op hui­di­ge imple­men­ta­ties en erva­rin­gen en gaat u aan de slag met casus­werk.
Na afloop van de cur­sus kunt u de nieuw opge­da­ne ken­nis direct ver­ta­len naar uw eigen prak­tijk.
Voor meer infor­ma­tie over deze cur­sus en inschrijf­mo­ge­lijk­he­den,klik hier »

Voed­sel en Ste­de­lij­ke Ont­wik­ke­ling (29 en 30 novem­ber en 24 janu­a­ri)
Deze cur­sus is geïnspireerd op het boek Hun­gry City van Caro­lyn Steel.
Caro­lyn Steel is een Engel­se archi­tec­te die wereld­wijd faam heeft behaald door haar visie op ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling. Zij bekijkt ste­den van­uit de belang­rijk­ste levens­be­hoef­te: voed­sel. In prin­ci­pe zijn (bij­na) alle ste­de­lij­ke pro­ble­ma­tie­ken te ver­bin­den door te kij­ken naar voed­sel: gezond­heids­pro­ble­men als obi­si­tas, het gebrek aan soci­a­le cohe­sie, logis­tiek etc.
Deze cur­sus bied zeer veel inspi­ra­tie en nieu­we inzich­ten om ste­de­lijk beleid tot gro­te­re impact te laten komen.
Caro­lyn zal zelf ook optre­den als cur­sus­lei­der bij deze cur­sus, naast pro­fes­sor Han Wis­ker­ke van Wage­nin­gen UR.
Voor meer infor­ma­tie over deze cur­sus en inschrijf­mo­ge­lijk­he­den, klik hier »
Voor meer infor­ma­tie over Caro­lyn Steel, klik hier »

Wage­nin­gen Busi­ness School is onder­deel van Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research cen­tre en ver­zorgt post­a­ca­de­mi­sche oplei­din­gen, in com­pa­ny tra­jec­ten, cur­sus­sen, work­shops, semi­nars en trai­nin­gen.