Con­struc­tie­ve toe­pas­sing van Plan­ten in Kan­toor­ge­bou­wen

Het gebruik van plan­ten heeft de vol­gen­de tech­ni­sche voor­de­len: akoes­tiek, water­zui­ve­ring, sei­zoens­ge­bon­den bescha­du­wing, lucht­zui­ve­ring, bevoch­ti­ging en ver­dam­pings­koe­ling. Dank­zij vege­ta­tie is het moge­lijk om tegen lage kos­ten een faci­li­tai­re gebou­we­n­in­stal­la­tie te maken die slechts ver­waar­loos­ba­re hoe­veel­he­den scha­de­lij­ke stof­fen op de omge­ving loost. Lang voor­dat inge­ni­eurs deze pro­ces­sen gin­gen naboot­sen om het hoofd te kun­nen bie­den aan de “ramp­za­li­ge omstan­dig­he­den” waar­in wij leven, of waar­in de mees­ten van ons ten min­ste vaak wer­ken, heb­ben plan­ten al adi­a­ba­tisch bevoch­tigd en gekoeld, water gerei­nigd, lucht gefil­terd en gezui­verd.
In deze bij­dra­ge wordt onder­meer inge­gaan op het werk van Nasa en ande­re onder­zoe­kers met betrek­king tot de wer­king van plan­ten bij lucht- en water­zui­ve­ring. De rol van plan­ten bij bestrij­ding van lucht­ver­ont­rei­ni­ging bin­nens­huis is evi­dent.